Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vplyv aplikácie Pergy na oxidatívny profil testikulárnych štruktúr potkanov
Autor: Bc. Gabriela Valentová
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv aplikácie Pergy na oxidatívny profil testikulárnych štruktúr potkanov
Abstrakt:Oxidačno – redukčné reakcie ktoré prebiehajú v metabolizme reprodukčných buniek samcov, zapríčiňujú tvorbu voľných radikálov. Pri dominancii voľných radikálov nad antioxidatívnym profilom organizmu dochádza ku oxidatívnemu stresu. Oxidatívny stres povaţujeme za jednu zo základných príčin degeneárie DN spermií samcov následkom modifikácii báz a zlomov vlákien. Perga sa získava z plástov a je oveľa trvácnejšia a nemusí sa ďaľej spracovať a konzervovať. Skladá sa z bielkovín, cukrov, tukov, minerálnych látok, enzýmov a vitamínov. Pomáha samčiemu organizmu pri problémoch so zväčšenou prostatou a neplodnosťou. Diabetes nepriaznivo vplýva na plodnosť, s ktorou sú spojené problémy ako erektílna a ejakulačná disfunkcia, hypogonadizmus a abnormality spermií. Taktieţ spôsobuje poškodenia na molekulárnej úrovni a to predovšetkým DN , RN a transkriptómu. Praktická časť bakalárskej práce popisuje vplyv pergy na oxidatívny profil reprodukčných štruktúr potkanov, ktorým bola podávaná kŕmna zmes KKZ – P / M obohatená o pergu denne počas troch mesiacov (250 mg na 1 kg telestnej hmotnosti). Samce boli rozdelené do 5 skupín: kontrolná skupina; E1 - diabetické potkany normálna diéta; E2 - diabetické potkany, vysokoenergetická diéta; E3 - diabetické potkany, normálna diéta + perga; E4 - diabetické potkany, vysokoenergetická diéta + perga. Získané vzorky tkaniva semenníkov boli zlyzované, a na získaných lyzátoch sme stanoviovali nasledovné parametre: produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS), celková antioxidačná kapacita (T C), produkcia proteínových karbonylov a lipidová peroxidácia (obsah malondialdehydu – MDA). Zaznamenali sme pokles produkcie reaktívnych foriem kyslíka v skupinách, ktorým bola podávaná perga kde sme sledovali signifiaktne niţšie hodnoty v koncentrácii ROS (P<0,001), proteínových karbonylov (P<0,001), malondialdehydu (P< 0,001) a k zvýšeniu celkovej antioxidačnej kapacity (P<0,001) porovnaní s experimentálnymi skupinami. Z výsledkov vyplýva, ţe perga má priaznivý vplyv na oxidatívny profil testikulárneho tkaniva diabetických a/alebo obéznych subjektov, nakoľko zniţuje tvorbu voľných radikálov v organizme za súčastného zvýšenia antioxidačnej kapacity.
Klíčová slova: oxidatívny profil, oxidatívny stres, perga, reprodukčné štruktúry potkanov, diabetes , voľné radikály

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně