Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts
     
Graduate     
     
     
Publications          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The effect of perga application on the oxidative profile of rat testicular structures
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv aplikácie Pergy na oxidatívny profil testikulárnych štruktúr potkanov
Summary:Oxidačno – redukčné reakcie ktoré prebiehajú v metabolizme reprodukčných buniek samcov, zapríčiňujú tvorbu voľných radikálov. Pri dominancii voľných radikálov nad antioxidatívnym profilom organizmu dochádza ku oxidatívnemu stresu. Oxidatívny stres povaţujeme za jednu zo základných príčin degeneárie DN spermií samcov následkom modifikácii báz a zlomov vlákien. Perga sa získava z plástov a je oveľa trvácnejšia a nemusí sa ďaľej spracovať a konzervovať. Skladá sa z bielkovín, cukrov, tukov, minerálnych látok, enzýmov a vitamínov. Pomáha samčiemu organizmu pri problémoch so zväčšenou prostatou a neplodnosťou. Diabetes nepriaznivo vplýva na plodnosť, s ktorou sú spojené problémy ako erektílna a ejakulačná disfunkcia, hypogonadizmus a abnormality spermií. Taktieţ spôsobuje poškodenia na molekulárnej úrovni a to predovšetkým DN , RN a transkriptómu. Praktická časť bakalárskej práce popisuje vplyv pergy na oxidatívny profil reprodukčných štruktúr potkanov, ktorým bola podávaná kŕmna zmes KKZ – P / M obohatená o pergu denne počas troch mesiacov (250 mg na 1 kg telestnej hmotnosti). Samce boli rozdelené do 5 skupín: kontrolná skupina; E1 - diabetické potkany normálna diéta; E2 - diabetické potkany, vysokoenergetická diéta; E3 - diabetické potkany, normálna diéta + perga; E4 - diabetické potkany, vysokoenergetická diéta + perga. Získané vzorky tkaniva semenníkov boli zlyzované, a na získaných lyzátoch sme stanoviovali nasledovné parametre: produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS), celková antioxidačná kapacita (T C), produkcia proteínových karbonylov a lipidová peroxidácia (obsah malondialdehydu – MDA). Zaznamenali sme pokles produkcie reaktívnych foriem kyslíka v skupinách, ktorým bola podávaná perga kde sme sledovali signifiaktne niţšie hodnoty v koncentrácii ROS (P<0,001), proteínových karbonylov (P<0,001), malondialdehydu (P< 0,001) a k zvýšeniu celkovej antioxidačnej kapacity (P<0,001) porovnaní s experimentálnymi skupinami. Z výsledkov vyplýva, ţe perga má priaznivý vplyv na oxidatívny profil testikulárneho tkaniva diabetických a/alebo obéznych subjektov, nakoľko zniţuje tvorbu voľných radikálov v organizme za súčastného zvýšenia antioxidačnej kapacity.
Key words: oxidatívny profil, oxidatívny stres, perga, reprodukčné štruktúry potkanov, diabetes , voľné radikály

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited