Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv aplikácie Pergy na oxidatívny profil testikulárnych štruktúr potkanov
Autor: Bc. Gabriela Valentová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv aplikácie Pergy na oxidatívny profil testikulárnych štruktúr potkanov
Abstrakt:Oxidačno – redukčné reakcie ktoré prebiehajú v metabolizme reprodukčných buniek samcov, zapríčiňujú tvorbu voľných radikálov. Pri dominancii voľných radikálov nad antioxidatívnym profilom organizmu dochádza ku oxidatívnemu stresu. Oxidatívny stres povaţujeme za jednu zo základných príčin degeneárie DN spermií samcov následkom modifikácii báz a zlomov vlákien. Perga sa získava z plástov a je oveľa trvácnejšia a nemusí sa ďaľej spracovať a konzervovať. Skladá sa z bielkovín, cukrov, tukov, minerálnych látok, enzýmov a vitamínov. Pomáha samčiemu organizmu pri problémoch so zväčšenou prostatou a neplodnosťou. Diabetes nepriaznivo vplýva na plodnosť, s ktorou sú spojené problémy ako erektílna a ejakulačná disfunkcia, hypogonadizmus a abnormality spermií. Taktieţ spôsobuje poškodenia na molekulárnej úrovni a to predovšetkým DN , RN a transkriptómu. Praktická časť bakalárskej práce popisuje vplyv pergy na oxidatívny profil reprodukčných štruktúr potkanov, ktorým bola podávaná kŕmna zmes KKZ – P / M obohatená o pergu denne počas troch mesiacov (250 mg na 1 kg telestnej hmotnosti). Samce boli rozdelené do 5 skupín: kontrolná skupina; E1 - diabetické potkany normálna diéta; E2 - diabetické potkany, vysokoenergetická diéta; E3 - diabetické potkany, normálna diéta + perga; E4 - diabetické potkany, vysokoenergetická diéta + perga. Získané vzorky tkaniva semenníkov boli zlyzované, a na získaných lyzátoch sme stanoviovali nasledovné parametre: produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS), celková antioxidačná kapacita (T C), produkcia proteínových karbonylov a lipidová peroxidácia (obsah malondialdehydu – MDA). Zaznamenali sme pokles produkcie reaktívnych foriem kyslíka v skupinách, ktorým bola podávaná perga kde sme sledovali signifiaktne niţšie hodnoty v koncentrácii ROS (P<0,001), proteínových karbonylov (P<0,001), malondialdehydu (P< 0,001) a k zvýšeniu celkovej antioxidačnej kapacity (P<0,001) porovnaní s experimentálnymi skupinami. Z výsledkov vyplýva, ţe perga má priaznivý vplyv na oxidatívny profil testikulárneho tkaniva diabetických a/alebo obéznych subjektov, nakoľko zniţuje tvorbu voľných radikálov v organizme za súčastného zvýšenia antioxidačnej kapacity.
Kľúčové slová: oxidatívny profil, oxidatívny stres, perga, reprodukčné štruktúry potkanov, diabetes , voľné radikály

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene