Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty
     
Absolvent
     
     
     
Projekty
     
     
Stáže
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas) pri prevencii reprodukčnej dysfunkcie ZDF potkanov
Autor:
Bc. Denis Bažány
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce:
Oponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas) pri prevencii reprodukčnej dysfunkcie ZDF potkanov
Abstrakt:Vplyv voľných radikálov na vznik oxidaĉného stresu zohráva významnú úlohu v patofyziológii viacerých telesných štruktúr, orgánov a tkanív. Dýchací reťazec mitochondrií produkuje reaktívne formy kyslíka (ROS) poĉas produkcie ATP, a preto predstavuje ich hlavný zdroj. Generovanie ROS sa stalo skutoĉným problémom, kvôli ich potenciálnym toxickým úĉinkom na kvalitu spermií a ich funkciu. Dôsledky oxidaĉného stresu by mohli zahŕňat stratu motility v dôsledku zmien v membráne spermií, najmä peroxidáciou lipidov, indukciou poškodenia DNA v jadre spermií a chýb v spermiogenéze ovplyvňujúcich fertilizaĉný potenciál. Hlavným cieľom pôsobenia voľných radikálov sú bezpochyby lipidy. Lipidové štruktúry sú zahrnuté vo viacerých tkanivách organizmu, no najmä tvoria biologické membrány formou lipidovej dvojvrstvy. Poškodením membrán spermatických mitochondrií nastáva pokles produkcie ATP potrebnej na zásobovanie spermií energiou využívanou k ich pohybu. Výrazný pokles produkcie ATP vedie k postupnej smrti bunky. Zvýšená produkcia mitochondriálnych ROS sa považuje za hlavnú príĉinu klinických komplikácií spojených s diabetom a obezitou. Okolo 90% pacientov trpiacich diabetom trpia poruchami sexuálnych funkcií, vrátane zníženia libida, impotenciou a neplodnosťou. Jedným z hlavných faktorov podmieňujúcich diabetes mellitus typu 2 je hyperglykémia. V podmienkach hyperglykémie sa produkuje znaĉne viac ROS. Diabetes a sním spojená obezita výrazne vplývajú na fertilizaĉnú schopnosť samĉej reprodukĉnej sústavy. Najprirodzenejšia cesta degradovania ROS je vplyv antioxidantov. Skupina antioxidantov zahŕňa látky, ktoré negujú aktivitu kyslíkových molekúl a postupne ich prevádzajú do neaktívneho stavu. Jedným z mnoha prírodných produktov obsahujúcich antioxidanty je drieň obyĉajný (Cornus mas), ktorého aplikácia by mohla vykazovať znaĉné zlepšenie funkĉných faktorov spermatických buniek.Praktická ĉasť práce opisuje práve vplyv aplikácie ĉastí rastliny drieňa obyĉajného pri prevencii reprodukĉnej dysfunkcie ZDF potkanov. V experimentálnej ĉasti boli použité ZDF potkany – potkany trpiace obezitou a diabetom typu 2, ktoré boli kŕmené vysokokalorickou diétou, kŕmnou zmesou KKZ-P/M obohatenou o dávky ĉastí drieňa homogenizovanými vo vode. Potkany boli rozdelené do štyroch skupín.Potkany prvej skupiny dostávali k vysoko kalorickej diéte dávky ĉistej vody. Druhá skupina bola kŕmená kôstkou drieňa rozomletou a homogenizovanou vo vode, 250 mg.kg-1.deň-1. Tretia skupina kŕmená dužinou drieňa rozmixovanou a homogenizovanou vo vode, 1000 mg.kg-1.deň-1 a štvrtá skupina kŕmená dužinou drieňa + kôstkou, obe rozdrvené a rozmixované homogenizované vo vode, 1000 + 250 mg.kg-1.deň-1.Ĉistá voda a ostatné prídavky krmívsa potkanom podávali intergastrálnou sondou poĉas 3 mesiacov. U skupiny ĉíslo 3 (kŕmenej zmesou dužiny a kôstky) sme detekovali zvýšené hodnoty motility spermií, ktoré boli signifikantne vyššie v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,05). Najvyššie hodnoty mitochondriálnej aktivity preukazovala skupina ĉíslo 3 (kŕmená zmesou dužiny a kôstky), ktoré boli signifikantne vyššie v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). Analýza reaktívnych foriem kyslíka preukázala, že najmenej ROS sa tvorilo v skupine ĉíslo 3 (kŕmenej zmesou dužiny a kôstky) a ich hodnoty boli signifikantne nižšie v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). V skupine ĉíslo 3 sme taktiež detekovali najmenší stupeň lipidovej peroxidácie, ktorý bol signifikantne nižší v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). Z nami uvedených výsledkov vyplýva, že drieň obyĉajný má priaznivý antioxidaĉný vplyv dôkazom zníženej produkcie reaktívnych foriem kyslíka a lipidovej peroxidácie. Zvyšuje stupeň motility spermií a mitochondriálnej aktivity. Všetky tieto priaznivé vplyvy na spermatické bunky sa priamo úmerne experimentálne odvádzali od množstva drieňa v kŕmnej zmesi.
Klíčová slova:
diabetes, ZDF potkany, obezita, drieň, fytoterapeutiká, spermie, oxidačný stres

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně