Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: The effect of Cornelian cherry (Cornus mas) application in the prevention of reproductive dysfunction in ZDF rats.
Written by (author): Bc. Denis Bažány
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas) pri prevencii reprodukčnej dysfunkcie ZDF potkanov
Summary:Vplyv voľných radikálov na vznik oxidaĉného stresu zohráva významnú úlohu v patofyziológii viacerých telesných štruktúr, orgánov a tkanív. Dýchací reťazec mitochondrií produkuje reaktívne formy kyslíka (ROS) poĉas produkcie ATP, a preto predstavuje ich hlavný zdroj. Generovanie ROS sa stalo skutoĉným problémom, kvôli ich potenciálnym toxickým úĉinkom na kvalitu spermií a ich funkciu. Dôsledky oxidaĉného stresu by mohli zahŕňat stratu motility v dôsledku zmien v membráne spermií, najmä peroxidáciou lipidov, indukciou poškodenia DNA v jadre spermií a chýb v spermiogenéze ovplyvňujúcich fertilizaĉný potenciál. Hlavným cieľom pôsobenia voľných radikálov sú bezpochyby lipidy. Lipidové štruktúry sú zahrnuté vo viacerých tkanivách organizmu, no najmä tvoria biologické membrány formou lipidovej dvojvrstvy. Poškodením membrán spermatických mitochondrií nastáva pokles produkcie ATP potrebnej na zásobovanie spermií energiou využívanou k ich pohybu. Výrazný pokles produkcie ATP vedie k postupnej smrti bunky. Zvýšená produkcia mitochondriálnych ROS sa považuje za hlavnú príĉinu klinických komplikácií spojených s diabetom a obezitou. Okolo 90% pacientov trpiacich diabetom trpia poruchami sexuálnych funkcií, vrátane zníženia libida, impotenciou a neplodnosťou. Jedným z hlavných faktorov podmieňujúcich diabetes mellitus typu 2 je hyperglykémia. V podmienkach hyperglykémie sa produkuje znaĉne viac ROS. Diabetes a sním spojená obezita výrazne vplývajú na fertilizaĉnú schopnosť samĉej reprodukĉnej sústavy. Najprirodzenejšia cesta degradovania ROS je vplyv antioxidantov. Skupina antioxidantov zahŕňa látky, ktoré negujú aktivitu kyslíkových molekúl a postupne ich prevádzajú do neaktívneho stavu. Jedným z mnoha prírodných produktov obsahujúcich antioxidanty je drieň obyĉajný (Cornus mas), ktorého aplikácia by mohla vykazovať znaĉné zlepšenie funkĉných faktorov spermatických buniek.Praktická ĉasť práce opisuje práve vplyv aplikácie ĉastí rastliny drieňa obyĉajného pri prevencii reprodukĉnej dysfunkcie ZDF potkanov. V experimentálnej ĉasti boli použité ZDF potkany – potkany trpiace obezitou a diabetom typu 2, ktoré boli kŕmené vysokokalorickou diétou, kŕmnou zmesou KKZ-P/M obohatenou o dávky ĉastí drieňa homogenizovanými vo vode. Potkany boli rozdelené do štyroch skupín.Potkany prvej skupiny dostávali k vysoko kalorickej diéte dávky ĉistej vody. Druhá skupina bola kŕmená kôstkou drieňa rozomletou a homogenizovanou vo vode, 250 mg.kg-1.deň-1. Tretia skupina kŕmená dužinou drieňa rozmixovanou a homogenizovanou vo vode, 1000 mg.kg-1.deň-1 a štvrtá skupina kŕmená dužinou drieňa + kôstkou, obe rozdrvené a rozmixované homogenizované vo vode, 1000 + 250 mg.kg-1.deň-1.Ĉistá voda a ostatné prídavky krmívsa potkanom podávali intergastrálnou sondou poĉas 3 mesiacov. U skupiny ĉíslo 3 (kŕmenej zmesou dužiny a kôstky) sme detekovali zvýšené hodnoty motility spermií, ktoré boli signifikantne vyššie v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,05). Najvyššie hodnoty mitochondriálnej aktivity preukazovala skupina ĉíslo 3 (kŕmená zmesou dužiny a kôstky), ktoré boli signifikantne vyššie v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). Analýza reaktívnych foriem kyslíka preukázala, že najmenej ROS sa tvorilo v skupine ĉíslo 3 (kŕmenej zmesou dužiny a kôstky) a ich hodnoty boli signifikantne nižšie v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). V skupine ĉíslo 3 sme taktiež detekovali najmenší stupeň lipidovej peroxidácie, ktorý bol signifikantne nižší v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,001). Z nami uvedených výsledkov vyplýva, že drieň obyĉajný má priaznivý antioxidaĉný vplyv dôkazom zníženej produkcie reaktívnych foriem kyslíka a lipidovej peroxidácie. Zvyšuje stupeň motility spermií a mitochondriálnej aktivity. Všetky tieto priaznivé vplyvy na spermatické bunky sa priamo úmerne experimentálne odvádzali od množstva drieňa v kŕmnej zmesi.
Key words:diabetes, ZDF potkany, obezita, drieň, fytoterapeutiká, spermie, oxidačný stres

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited