Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent
     
Výuka
     
Závěrečná práce     Projekty     
Publikace
     
Stáže
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Vplyv resveratrolu na vitalitu epididymálnych spermií myší
Autor:
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:
Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv resveratrolu na vitalitu epididymálnych spermií myší
Abstrakt:
V súčasnosti sa samčia infertilita zapríčinená rôznymi vplyvmi stáva globálnym problémom. Umelé oplodnenie u ľudí, či zvierat sa dostáva do popredia čoraz viac. Oxidačný stres, spôsobený prítomnosťou voľných radikálov, je jednou z hlavných príčin zníženia prežívateľnosti spermií v samičom reprodukčnom trakte a tiež zníženia ich fertilizačnej schopnosti. Voľné radikály sú v určitom množstve potrebné pre správnu funkciu spermií a ich nadmerné množstvo je pri správnej funkcii organizmu vychytávané antioxidantami. Ak však oxidanty prevyšujú hladinu antioxidantov, dochádza k vzniku oxidačného stresu. Pri manipulácii so spermiami in vitro je ich náchylnosť na oxidačný stres spôsobený prítomnosťou voľných radikálov veľmi veľká. V súčasnosti sa mnohé výskumy vo veľkej miere venujú spôsobom, ktoré zabraňujú vzniku oxidačného stresu u samčích reprodukčných buniek. Antioxidanty ako glutatión, vitamín E alebo C sa už dnes do veľkej miery využívajú v reprodukčných technológiách. Cieľom bakalárskej práce bolo preskúmanie účinkov rôznych koncentrácií prírodnej polyfenolovej zlúčeniny resveratrolu, na vitalitu epididymálnych spermií u myší. Pri experimente boli použité koncentrácie 0, 5, 10 a 25 µmol.l -1 ako prídavok do inkubačného média spermií. Následne boli prevedené analýzy pohyblivosti a životaschopnosti spermií v počiatočnom čase a po dvoch hodinách inkubácie pri 37°C. Pohyblivosť spermií sme analyzovali pomocou systému CASA. Určili sme mitochondriálny membránový potenciál pomocou fluorescenčného farbiva JC-1 metódou fluorometrie s využitím prístroja Glomax Multi + . Membránovú integritu sme analyzovali fluorescenčným farbením pomocou CFDA, akrozómovú integritu pomocou PNA a zohľadnili sme tiež percento apoptických buniek pozitívnych na prítomnosť fluorescenčného farbiva PI. Tieto analýzy taktiež prebiehali pomocou metódy fluorometrie s využitím prístroja Glomax Multi + . Výsledky jednotlivých analýz boli štatisticky vyhodnotené. Naše výsledky poukazujú na preukazné (P<0,05) zvýšenie motility spermií pri prídavku resveratrolu o koncentrácii 10 µmol.l -1 v počiatočnom čase a taktiež signifikantné (P<0,01) zvýšenie po dvoch hodinách pri koncentrácii resveratrolu 10 µmol.l -1 a preukazné (P<0,05) zvýšenie pri koncentrácii resveratrolu 25 µmol.l -1 v porovnaní z kontrolou. Pri koncentrácii resveratrolu 10 µmol.l -1 sa signifikantne (P<0,05) zvýšila aj mitochondriálna aktivita v počiatočnom čase aj po dvoch hodinách. V prípade membránovej integrity sme v počiatočnom čase nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny, avšak po dvoch hodinách sa prejavilo signifikanté (P<0,05) zvýšenie membránovej integrity pri prídavku resveratrolu o koncentrácii 25 µmol.l -1 a tiež preukazné (P<0,01) zvýšenie pri koncentrácii 10 µmol.l -1 oproti kontrole. Nepreukázali sa žiadne štatisticky významné výsledky zníženia percenta apoptických buniek. Počet buniek s neporušenou akrozómovou integritou v počiatočnom čase aj po dvoch hodinách bol signifikantne (P<0,05) zvýšený pri koncentrácii 10 µmol.l -1 resveratrolu v médiu oproti kontrole. Z výsledkov našej práce vyplýva, že nízke koncentrácie resveratrolu majú protektívne účinky na epididymálne spermie myší, čo potvrdzujú aj mnohé ďalšie štúdie.
Klíčová slova:
spermie, resveratrol, mitochondriálna aktivita, membránová integrita, motilita, akrozómová integrita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně