Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effect of resveratrol on vitality of epididymal mouse sperm
Written by (author): Bc. Lucia Dianová
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv resveratrolu na vitalitu epididymálnych spermií myší
Summary:V súčasnosti sa samčia infertilita zapríčinená rôznymi vplyvmi stáva globálnym problémom. Umelé oplodnenie u ľudí, či zvierat sa dostáva do popredia čoraz viac. Oxidačný stres, spôsobený prítomnosťou voľných radikálov, je jednou z hlavných príčin zníženia prežívateľnosti spermií v samičom reprodukčnom trakte a tiež zníženia ich fertilizačnej schopnosti. Voľné radikály sú v určitom množstve potrebné pre správnu funkciu spermií a ich nadmerné množstvo je pri správnej funkcii organizmu vychytávané antioxidantami. Ak však oxidanty prevyšujú hladinu antioxidantov, dochádza k vzniku oxidačného stresu. Pri manipulácii so spermiami in vitro je ich náchylnosť na oxidačný stres spôsobený prítomnosťou voľných radikálov veľmi veľká. V súčasnosti sa mnohé výskumy vo veľkej miere venujú spôsobom, ktoré zabraňujú vzniku oxidačného stresu u samčích reprodukčných buniek. Antioxidanty ako glutatión, vitamín E alebo C sa už dnes do veľkej miery využívajú v reprodukčných technológiách. Cieľom bakalárskej práce bolo preskúmanie účinkov rôznych koncentrácií prírodnej polyfenolovej zlúčeniny resveratrolu, na vitalitu epididymálnych spermií u myší. Pri experimente boli použité koncentrácie 0, 5, 10 a 25 µmol.l -1 ako prídavok do inkubačného média spermií. Následne boli prevedené analýzy pohyblivosti a životaschopnosti spermií v počiatočnom čase a po dvoch hodinách inkubácie pri 37°C. Pohyblivosť spermií sme analyzovali pomocou systému CASA. Určili sme mitochondriálny membránový potenciál pomocou fluorescenčného farbiva JC-1 metódou fluorometrie s využitím prístroja Glomax Multi + . Membránovú integritu sme analyzovali fluorescenčným farbením pomocou CFDA, akrozómovú integritu pomocou PNA a zohľadnili sme tiež percento apoptických buniek pozitívnych na prítomnosť fluorescenčného farbiva PI. Tieto analýzy taktiež prebiehali pomocou metódy fluorometrie s využitím prístroja Glomax Multi + . Výsledky jednotlivých analýz boli štatisticky vyhodnotené. Naše výsledky poukazujú na preukazné (P<0,05) zvýšenie motility spermií pri prídavku resveratrolu o koncentrácii 10 µmol.l -1 v počiatočnom čase a taktiež signifikantné (P<0,01) zvýšenie po dvoch hodinách pri koncentrácii resveratrolu 10 µmol.l -1 a preukazné (P<0,05) zvýšenie pri koncentrácii resveratrolu 25 µmol.l -1 v porovnaní z kontrolou. Pri koncentrácii resveratrolu 10 µmol.l -1 sa signifikantne (P<0,05) zvýšila aj mitochondriálna aktivita v počiatočnom čase aj po dvoch hodinách. V prípade membránovej integrity sme v počiatočnom čase nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny, avšak po dvoch hodinách sa prejavilo signifikanté (P<0,05) zvýšenie membránovej integrity pri prídavku resveratrolu o koncentrácii 25 µmol.l -1 a tiež preukazné (P<0,01) zvýšenie pri koncentrácii 10 µmol.l -1 oproti kontrole. Nepreukázali sa žiadne štatisticky významné výsledky zníženia percenta apoptických buniek. Počet buniek s neporušenou akrozómovou integritou v počiatočnom čase aj po dvoch hodinách bol signifikantne (P<0,05) zvýšený pri koncentrácii 10 µmol.l -1 resveratrolu v médiu oproti kontrole. Z výsledkov našej práce vyplýva, že nízke koncentrácie resveratrolu majú protektívne účinky na epididymálne spermie myší, čo potvrdzujú aj mnohé ďalšie štúdie.
Key words:spermie, resveratrol, mitochondriálna aktivita, membránová integrita, motilita, akrozómová integrita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited