Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv resveratrolu na vitalitu epididymálnych spermií myší
Autor: Bc. Lucia Dianová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv resveratrolu na vitalitu epididymálnych spermií myší
Abstrakt:V súčasnosti sa samčia infertilita zapríčinená rôznymi vplyvmi stáva globálnym problémom. Umelé oplodnenie u ľudí, či zvierat sa dostáva do popredia čoraz viac. Oxidačný stres, spôsobený prítomnosťou voľných radikálov, je jednou z hlavných príčin zníženia prežívateľnosti spermií v samičom reprodukčnom trakte a tiež zníženia ich fertilizačnej schopnosti. Voľné radikály sú v určitom množstve potrebné pre správnu funkciu spermií a ich nadmerné množstvo je pri správnej funkcii organizmu vychytávané antioxidantami. Ak však oxidanty prevyšujú hladinu antioxidantov, dochádza k vzniku oxidačného stresu. Pri manipulácii so spermiami in vitro je ich náchylnosť na oxidačný stres spôsobený prítomnosťou voľných radikálov veľmi veľká. V súčasnosti sa mnohé výskumy vo veľkej miere venujú spôsobom, ktoré zabraňujú vzniku oxidačného stresu u samčích reprodukčných buniek. Antioxidanty ako glutatión, vitamín E alebo C sa už dnes do veľkej miery využívajú v reprodukčných technológiách. Cieľom bakalárskej práce bolo preskúmanie účinkov rôznych koncentrácií prírodnej polyfenolovej zlúčeniny resveratrolu, na vitalitu epididymálnych spermií u myší. Pri experimente boli použité koncentrácie 0, 5, 10 a 25 µmol.l -1 ako prídavok do inkubačného média spermií. Následne boli prevedené analýzy pohyblivosti a životaschopnosti spermií v počiatočnom čase a po dvoch hodinách inkubácie pri 37°C. Pohyblivosť spermií sme analyzovali pomocou systému CASA. Určili sme mitochondriálny membránový potenciál pomocou fluorescenčného farbiva JC-1 metódou fluorometrie s využitím prístroja Glomax Multi + . Membránovú integritu sme analyzovali fluorescenčným farbením pomocou CFDA, akrozómovú integritu pomocou PNA a zohľadnili sme tiež percento apoptických buniek pozitívnych na prítomnosť fluorescenčného farbiva PI. Tieto analýzy taktiež prebiehali pomocou metódy fluorometrie s využitím prístroja Glomax Multi + . Výsledky jednotlivých analýz boli štatisticky vyhodnotené. Naše výsledky poukazujú na preukazné (P<0,05) zvýšenie motility spermií pri prídavku resveratrolu o koncentrácii 10 µmol.l -1 v počiatočnom čase a taktiež signifikantné (P<0,01) zvýšenie po dvoch hodinách pri koncentrácii resveratrolu 10 µmol.l -1 a preukazné (P<0,05) zvýšenie pri koncentrácii resveratrolu 25 µmol.l -1 v porovnaní z kontrolou. Pri koncentrácii resveratrolu 10 µmol.l -1 sa signifikantne (P<0,05) zvýšila aj mitochondriálna aktivita v počiatočnom čase aj po dvoch hodinách. V prípade membránovej integrity sme v počiatočnom čase nepozorovali žiadne štatisticky významné zmeny, avšak po dvoch hodinách sa prejavilo signifikanté (P<0,05) zvýšenie membránovej integrity pri prídavku resveratrolu o koncentrácii 25 µmol.l -1 a tiež preukazné (P<0,01) zvýšenie pri koncentrácii 10 µmol.l -1 oproti kontrole. Nepreukázali sa žiadne štatisticky významné výsledky zníženia percenta apoptických buniek. Počet buniek s neporušenou akrozómovou integritou v počiatočnom čase aj po dvoch hodinách bol signifikantne (P<0,05) zvýšený pri koncentrácii 10 µmol.l -1 resveratrolu v médiu oproti kontrole. Z výsledkov našej práce vyplýva, že nízke koncentrácie resveratrolu majú protektívne účinky na epididymálne spermie myší, čo potvrdzujú aj mnohé ďalšie štúdie.
Kľúčové slová:spermie, resveratrol, mitochondriálna aktivita, membránová integrita, motilita, akrozómová integrita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene