Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The efficiency of selected semen extenders for the prevention of bacteriospermia in turkey ejaculates.
Written by (author): Bc. Michal Lenický
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Ing. Michal Miškeje, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Efektivita zvolených semenných extenderov pri prevencii bakteriospermie moriačích ejakulátov
Summary:Prešľachtenie u moriek spôsobilo stratu schopnosti sa prirodzene rozmnožovať, preto vzniká potreba venovať viac pozornosti umelej inseminácii a jej kvalite. V negatívnom zmysle slova je umelá inseminácia ovplyvnená baktériami prítomnými v reprodukčnom trakte moriakov. V našej práci sme sa venovali účinku prirodzene sa vyskytujúcich baktérií v reprodukčnom trakte a ich účinku na kvalitatívne parametre ejakulátov získaných od samcov moriakov z línie BIG 6. Zamerali sme sa na podrobnú identifikáciu baktérii nachádzajúcich sa v ejakuláte a súčasne sme porovnávali vplyv dvoch médií slúžiacich na uchovávanie moriačích spermií bez alebo s prídavkom antibiotika pencilín. Základné kvalitatívne parametre sme stanovovali na čerstvej vzorke v čase 0H následne po inkubácii 2H a 24H, pričom vzorky boli uskladnené pri 4℃ v chladničke. Motilitu ako jeden z kľúčových parametrov dôležitých pre oplodnenie sme určovali prostredníctvom CASA (Computer-assisted sperm analysis) analyzátora. Akrozómovú reakciu a membránovú integritu sme vyhodnocovali za pomoci farbičiek a prostredníctvom náterových preparátov vyhodnocovaných pod svetelným mikroskopom okometricky. Stanovenie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) prebiehalo luminometricky. Membránový mitochondriálny potenciál (MMP) sme určili fluorescenčne na kombinovanom spektro-fluoro-luminometri. Baktérie sme identifikovali z jednotlivých vzoriek ejakulátov na agarózových platniach a následne analyzovali pomocou hmotnostného spektrometra MALDI TOF (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight mass spectrometry). Medzi najdominantnejšie druhy patrili Escherichia coli, Staphylococcus lentus, Enterococcus faecium, Streptococcus gallolyticus, Myroides odoratimimus, Ochrobactrum intermedium, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Morganella morganii. Baktérie negatívnym spôsobom pôsobili predovšetkým na motilitu (P<0,001) ako aj na MMP (P<0,01). Zaznamenali sme aj zvýšenú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka (P<0,001). Baktérie negatívne vplývali aj na akrozómovú a membránovú integritu (P<0,05). Pri celkovom porovnaní médií sme lepšie výsledky dosiahli s využitím média A – SMM (Sperm Motility Medium), a to vo všetkých parametroch okrem motility po 24H inkubácii. Médium A dokázalo udržať lepší MMP (P<0,001), a to pri 2H a 24H inkubácii. U tohto média pri 2H sme pri inkubácii bez prídavku pencilínu aj s prídavkom penicilínu taktiež zaznamenali nižšiu produkciu ROS (P<0,01; P<0,001). Čo sa týka akrozómovej a membránovej integrity medzi jednotlivými médiami sa nám nepodarilo zaznamenať žiadne výrazné rozdiely. Prídavok penicilínu do médií síce eliminoval účinok baktérií, no na druhej strane pôsobil negatívne na motlitu a MMP, čím sa znížili oplodňovanie schopnosti spermií. Dokázali sme, že baktérie negatívne vplývajú na kvalitu ejakulátu, predovšetkým na pohyblivosť spermií. V reprodukčných technológiách, ako aj pri inseminácii samotnej odporúčame využitie ochranného systému v podobe antibiotika alebo vhodného extenderu, a to nielen pri dlhodobom uchovávaní ale aj pri samotnom odbere ejakulátov.
Key words:baktériospermia, morky, ejakulát, peniclín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited