Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Efektivita zvolených semenných extenderov pri prevencii bakteriospermie moriačích ejakulátov
Autor: Bc. Michal Lenický
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Michal Miškeje, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Efektivita zvolených semenných extenderov pri prevencii bakteriospermie moriačích ejakulátov
Abstrakt:Prešľachtenie u moriek spôsobilo stratu schopnosti sa prirodzene rozmnožovať, preto vzniká potreba venovať viac pozornosti umelej inseminácii a jej kvalite. V negatívnom zmysle slova je umelá inseminácia ovplyvnená baktériami prítomnými v reprodukčnom trakte moriakov. V našej práci sme sa venovali účinku prirodzene sa vyskytujúcich baktérií v reprodukčnom trakte a ich účinku na kvalitatívne parametre ejakulátov získaných od samcov moriakov z línie BIG 6. Zamerali sme sa na podrobnú identifikáciu baktérii nachádzajúcich sa v ejakuláte a súčasne sme porovnávali vplyv dvoch médií slúžiacich na uchovávanie moriačích spermií bez alebo s prídavkom antibiotika pencilín. Základné kvalitatívne parametre sme stanovovali na čerstvej vzorke v čase 0H následne po inkubácii 2H a 24H, pričom vzorky boli uskladnené pri 4℃ v chladničke. Motilitu ako jeden z kľúčových parametrov dôležitých pre oplodnenie sme určovali prostredníctvom CASA (Computer-assisted sperm analysis) analyzátora. Akrozómovú reakciu a membránovú integritu sme vyhodnocovali za pomoci farbičiek a prostredníctvom náterových preparátov vyhodnocovaných pod svetelným mikroskopom okometricky. Stanovenie reaktívnych foriem kyslíka (ROS) prebiehalo luminometricky. Membránový mitochondriálny potenciál (MMP) sme určili fluorescenčne na kombinovanom spektro-fluoro-luminometri. Baktérie sme identifikovali z jednotlivých vzoriek ejakulátov na agarózových platniach a následne analyzovali pomocou hmotnostného spektrometra MALDI TOF (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight mass spectrometry). Medzi najdominantnejšie druhy patrili Escherichia coli, Staphylococcus lentus, Enterococcus faecium, Streptococcus gallolyticus, Myroides odoratimimus, Ochrobactrum intermedium, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Morganella morganii. Baktérie negatívnym spôsobom pôsobili predovšetkým na motilitu (P<0,001) ako aj na MMP (P<0,01). Zaznamenali sme aj zvýšenú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka (P<0,001). Baktérie negatívne vplývali aj na akrozómovú a membránovú integritu (P<0,05). Pri celkovom porovnaní médií sme lepšie výsledky dosiahli s využitím média A – SMM (Sperm Motility Medium), a to vo všetkých parametroch okrem motility po 24H inkubácii. Médium A dokázalo udržať lepší MMP (P<0,001), a to pri 2H a 24H inkubácii. U tohto média pri 2H sme pri inkubácii bez prídavku pencilínu aj s prídavkom penicilínu taktiež zaznamenali nižšiu produkciu ROS (P<0,01; P<0,001). Čo sa týka akrozómovej a membránovej integrity medzi jednotlivými médiami sa nám nepodarilo zaznamenať žiadne výrazné rozdiely. Prídavok penicilínu do médií síce eliminoval účinok baktérií, no na druhej strane pôsobil negatívne na motlitu a MMP, čím sa znížili oplodňovanie schopnosti spermií. Dokázali sme, že baktérie negatívne vplývajú na kvalitu ejakulátu, predovšetkým na pohyblivosť spermií. V reprodukčných technológiách, ako aj pri inseminácii samotnej odporúčame využitie ochranného systému v podobe antibiotika alebo vhodného extenderu, a to nielen pri dlhodobom uchovávaní ale aj pri samotnom odbere ejakulátov.
Kľúčové slová:baktériospermia, morky, ejakulát, peniclín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene