Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka
     
     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Vplyv resveratrolu na in vitro prežívateľnosť kohútich spermií
Autor: Ing. Jana Kollárová
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:
Ing. Michal Miškeje, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv resveratrolu na in vitro prežívateľnosť kohútich spermií
Abstrakt:Resveratrol bol preštudovaný podrobnejšie v osemdesiatych rokoch, kedy laboratórne vybavenie bolo vyspelejšie a umožňovalo skúmať jeho výskyt a koncentráciu u rôznych rastlín. Bolo zistené, že rastliny, ktoré podliehali stresu ho syntetizovali ako ochrannú látku. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo skúmanie možných protektívnych účinkov resveratrolu na vitalitu kohútich spermií. Kohútie spermie boli vystavené v časových intervaloch (0, 2 a 24 h) účinkom resveratrolu v koncentráciách 10, 5 a 1 µmol.l-1 rozdelené do troch vzoriek. Pre stanovenie pohyblivosti (motility) spermií sme použili CASA systém. Pri vyhodnotení membránovej a akrozómovej integrity sme za použitia farbív eozín-nigrozín a fast green-bengálska červeň sledovali podiel živých- mŕtvých spermií a akrozómovú hlavičku pod mikroskopom. Pre analýzu životaschopnosti kohútich spermií sme použili MTT za pomoci ELISA readera a pre analýzu tvorby superoxidového radikálu, ktorého tvorbu sme sledovali pod spektrofotometrom, sme použili NBT. Bunky jednotlivých časových úsekov boli následne zozbierané a ošetrené lyzačným RIPA pufrom za cieľom stanovenia lýzy buniek a následne sa tieto vzorky použili na stanovenie lipidovej peroxidácie, ktoré boli ošetrené kyselinou tiobarbúrovou rozpustenou v kyseline octovej a pridaním 100 µl SDS. Z analýzy CASA systému si môžeme všimnúť, že experimentálne skupiny RA a RB vykazovali signifikantne vyššie hodnoty motility spermií v porovnaní s kontrolou po 2 h kultivácii (P <0,05). Po dlhodobej inkubácii (24 h) sme zaznamenali signifikantne významnejšie zachovanie pohyblivosti spermií predovšetkým v skupine RC (P <0,001). Expozícia spermií voči resveratrolu neviedla k významnejším zmenám v membránovej integrite počas trvania experimentu. V experimentálnej skupine RB obsahujúcej 5 µmol.1-1 resveratrolu sme však zaznamenali signifikantne vyššie zachovanie integrity bunkovej membrány v porovnaní s kontrolou (P <0,05), konkrétne po 2 h kultivácii. Pridanie rôznych koncentrácií resveratrolu viedlo k vyššiemu zachovaniu integrity akrozómovej čiapočky v porovnaní s kontrolnou skupinou, avšak bez štatistickej preukaznosti. Môžeme však usúdiť, že spermie experimentálnych skupín majú vyššie šance na oplodnenie oocytu ako kontrola, v dôsledku vyššieho počtu buniek so zachovalým akrozómom. Z výsledkov získaných s pomocou MTT testu vyplýva, že po pridaní resveratrolu ako antioxidantu do experimentálnych skupín sa mitochondriálna aktivita spermií vystavených zvoleným koncentráciám resveratolu zvýšili, a to vo všetkých časoch analýz. Po získaní výsledkov z NBT testu si môžeme všimnúť, že experimentálne skupiny obsahujúce resveratrol ako antioxidantné činidlo, vykazovali signifikantne nižšiu produkciu superoxidového radikálu v porovnaní s kontrolou, ktorá bola závislá predovšetkým od koncentrácie pridaného antioxidantu. Z analýzy lipidovej peroxidácie vyplýva, že resveratrol svojimi antioxidačnými vlastnosťami výrazne zamedzil peroxidácii lilidpových štruktúr kohútich spermií počas in vitro kultivácie. Spermie experimentálnej skupiny RA, ktorá obsahovala µmol.1-1 resveratrolu, vykazovali signifikantne nižší obsah malondialdehydu, ako markera lipidovej peroxidácie ako kontrolná skupina, a to v čase 2h (P<0,05) ako aj 24 h (P<0,01).
Klíčová slova:resveratrol, oxidatívny stres, kohúty, voľný radikál

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně