Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

     
Graduate     
     
Projects
     
     Placements          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The effect of resveratrol on the in vitro survival of rooster spermatozoa
Written by (author):
Department:
Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Michal Miškeje, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv resveratrolu na in vitro prežívateľnosť kohútich spermií
Summary:Resveratrol bol preštudovaný podrobnejšie v osemdesiatych rokoch, kedy laboratórne vybavenie bolo vyspelejšie a umožňovalo skúmať jeho výskyt a koncentráciu u rôznych rastlín. Bolo zistené, že rastliny, ktoré podliehali stresu ho syntetizovali ako ochrannú látku. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo skúmanie možných protektívnych účinkov resveratrolu na vitalitu kohútich spermií. Kohútie spermie boli vystavené v časových intervaloch (0, 2 a 24 h) účinkom resveratrolu v koncentráciách 10, 5 a 1 µmol.l-1 rozdelené do troch vzoriek. Pre stanovenie pohyblivosti (motility) spermií sme použili CASA systém. Pri vyhodnotení membránovej a akrozómovej integrity sme za použitia farbív eozín-nigrozín a fast green-bengálska červeň sledovali podiel živých- mŕtvých spermií a akrozómovú hlavičku pod mikroskopom. Pre analýzu životaschopnosti kohútich spermií sme použili MTT za pomoci ELISA readera a pre analýzu tvorby superoxidového radikálu, ktorého tvorbu sme sledovali pod spektrofotometrom, sme použili NBT. Bunky jednotlivých časových úsekov boli následne zozbierané a ošetrené lyzačným RIPA pufrom za cieľom stanovenia lýzy buniek a následne sa tieto vzorky použili na stanovenie lipidovej peroxidácie, ktoré boli ošetrené kyselinou tiobarbúrovou rozpustenou v kyseline octovej a pridaním 100 µl SDS. Z analýzy CASA systému si môžeme všimnúť, že experimentálne skupiny RA a RB vykazovali signifikantne vyššie hodnoty motility spermií v porovnaní s kontrolou po 2 h kultivácii (P <0,05). Po dlhodobej inkubácii (24 h) sme zaznamenali signifikantne významnejšie zachovanie pohyblivosti spermií predovšetkým v skupine RC (P <0,001). Expozícia spermií voči resveratrolu neviedla k významnejším zmenám v membránovej integrite počas trvania experimentu. V experimentálnej skupine RB obsahujúcej 5 µmol.1-1 resveratrolu sme však zaznamenali signifikantne vyššie zachovanie integrity bunkovej membrány v porovnaní s kontrolou (P <0,05), konkrétne po 2 h kultivácii. Pridanie rôznych koncentrácií resveratrolu viedlo k vyššiemu zachovaniu integrity akrozómovej čiapočky v porovnaní s kontrolnou skupinou, avšak bez štatistickej preukaznosti. Môžeme však usúdiť, že spermie experimentálnych skupín majú vyššie šance na oplodnenie oocytu ako kontrola, v dôsledku vyššieho počtu buniek so zachovalým akrozómom. Z výsledkov získaných s pomocou MTT testu vyplýva, že po pridaní resveratrolu ako antioxidantu do experimentálnych skupín sa mitochondriálna aktivita spermií vystavených zvoleným koncentráciám resveratolu zvýšili, a to vo všetkých časoch analýz. Po získaní výsledkov z NBT testu si môžeme všimnúť, že experimentálne skupiny obsahujúce resveratrol ako antioxidantné činidlo, vykazovali signifikantne nižšiu produkciu superoxidového radikálu v porovnaní s kontrolou, ktorá bola závislá predovšetkým od koncentrácie pridaného antioxidantu. Z analýzy lipidovej peroxidácie vyplýva, že resveratrol svojimi antioxidačnými vlastnosťami výrazne zamedzil peroxidácii lilidpových štruktúr kohútich spermií počas in vitro kultivácie. Spermie experimentálnej skupiny RA, ktorá obsahovala µmol.1-1 resveratrolu, vykazovali signifikantne nižší obsah malondialdehydu, ako markera lipidovej peroxidácie ako kontrolná skupina, a to v čase 2h (P<0,05) ako aj 24 h (P<0,01).
Key words:resveratrol, oxidatívny stres, kohúty, voľný radikál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited