Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv resveratrolu na in vitro prežívateľnosť kohútich spermií
Autor: Ing. Jana Kollárová
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Ing. Michal Miškeje, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv resveratrolu na in vitro prežívateľnosť kohútich spermií
Abstrakt:Resveratrol bol preštudovaný podrobnejšie v osemdesiatych rokoch, kedy laboratórne vybavenie bolo vyspelejšie a umožňovalo skúmať jeho výskyt a koncentráciu u rôznych rastlín. Bolo zistené, že rastliny, ktoré podliehali stresu ho syntetizovali ako ochrannú látku. Cieľom predloženej diplomovej práce bolo skúmanie možných protektívnych účinkov resveratrolu na vitalitu kohútich spermií. Kohútie spermie boli vystavené v časových intervaloch (0, 2 a 24 h) účinkom resveratrolu v koncentráciách 10, 5 a 1 µmol.l-1 rozdelené do troch vzoriek. Pre stanovenie pohyblivosti (motility) spermií sme použili CASA systém. Pri vyhodnotení membránovej a akrozómovej integrity sme za použitia farbív eozín-nigrozín a fast green-bengálska červeň sledovali podiel živých- mŕtvých spermií a akrozómovú hlavičku pod mikroskopom. Pre analýzu životaschopnosti kohútich spermií sme použili MTT za pomoci ELISA readera a pre analýzu tvorby superoxidového radikálu, ktorého tvorbu sme sledovali pod spektrofotometrom, sme použili NBT. Bunky jednotlivých časových úsekov boli následne zozbierané a ošetrené lyzačným RIPA pufrom za cieľom stanovenia lýzy buniek a následne sa tieto vzorky použili na stanovenie lipidovej peroxidácie, ktoré boli ošetrené kyselinou tiobarbúrovou rozpustenou v kyseline octovej a pridaním 100 µl SDS. Z analýzy CASA systému si môžeme všimnúť, že experimentálne skupiny RA a RB vykazovali signifikantne vyššie hodnoty motility spermií v porovnaní s kontrolou po 2 h kultivácii (P <0,05). Po dlhodobej inkubácii (24 h) sme zaznamenali signifikantne významnejšie zachovanie pohyblivosti spermií predovšetkým v skupine RC (P <0,001). Expozícia spermií voči resveratrolu neviedla k významnejším zmenám v membránovej integrite počas trvania experimentu. V experimentálnej skupine RB obsahujúcej 5 µmol.1-1 resveratrolu sme však zaznamenali signifikantne vyššie zachovanie integrity bunkovej membrány v porovnaní s kontrolou (P <0,05), konkrétne po 2 h kultivácii. Pridanie rôznych koncentrácií resveratrolu viedlo k vyššiemu zachovaniu integrity akrozómovej čiapočky v porovnaní s kontrolnou skupinou, avšak bez štatistickej preukaznosti. Môžeme však usúdiť, že spermie experimentálnych skupín majú vyššie šance na oplodnenie oocytu ako kontrola, v dôsledku vyššieho počtu buniek so zachovalým akrozómom. Z výsledkov získaných s pomocou MTT testu vyplýva, že po pridaní resveratrolu ako antioxidantu do experimentálnych skupín sa mitochondriálna aktivita spermií vystavených zvoleným koncentráciám resveratolu zvýšili, a to vo všetkých časoch analýz. Po získaní výsledkov z NBT testu si môžeme všimnúť, že experimentálne skupiny obsahujúce resveratrol ako antioxidantné činidlo, vykazovali signifikantne nižšiu produkciu superoxidového radikálu v porovnaní s kontrolou, ktorá bola závislá predovšetkým od koncentrácie pridaného antioxidantu. Z analýzy lipidovej peroxidácie vyplýva, že resveratrol svojimi antioxidačnými vlastnosťami výrazne zamedzil peroxidácii lilidpových štruktúr kohútich spermií počas in vitro kultivácie. Spermie experimentálnej skupiny RA, ktorá obsahovala µmol.1-1 resveratrolu, vykazovali signifikantne nižší obsah malondialdehydu, ako markera lipidovej peroxidácie ako kontrolná skupina, a to v čase 2h (P<0,05) ako aj 24 h (P<0,01).
Kľúčové slová:resveratrol, oxidatívny stres, kohúty, voľný radikál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene