Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv medi na štrukturálnu integritu samčích bovinných gamét
Autor: Ing. Simona Čierna
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv medi na štrukturálnu integritu samčích bovinných gamét
Abstrakt:Meď ako súčasť rôznych enzýmov a mechanizmov napomáha k udržiavaniu správnej funkcie samčieho reprodukčného systému. Malé množstvá medi sú nevyhnutné v procese tvorby samčích pohlavných buniek, a taktiež pre normálnu produkciu hormónov. Vyššie dávky medi, sa však stávajú pre živé organizmy toxickými. Za posledné obdobie pozorujeme stúpajúce množstvo štúdií zaoberajúcich sa problematikou zvýšeného množstva rizikových stopových prvkov v životnom prostredí, a s tým súvisiaci problém narastajúceho množstva neplodných jedincov. Meď je vo vyšších dávkach schopná spôsobiť vznik veľkého množstva patologických procesov a taktiež zvyšuje riziko oxidačného stresu. Jej prítomnosť je nevyhnutná v celej rade fyziologických procesov samčej reprodukčnej sústavy, avšak svojimi toxickými účinkami zapríčiňuje narušenie procesu spermatogenézy, znížené libido a oxidatívne poškodenie jednotlivých štruktúr samčieho reprodukčného traktu. Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo vyhodnotiť a objasniť vplyv jednomocných (CuCl) a dvojmocných (CuCl2) katiónov medi na aktivitu samčích bovinných gamét. U spermií ktoré boli vystavené rôznym koncentráciám medi (1000; 500; 200; 100; 50; 10; 5; 1 mol.l-1), sme vyhodnocovali percentuálnu motilitu (MOT, %), membránovú integritu, mitochondriálnu aktivitu a produkciu superoxidového radikálu. Dosiahnuté výsledky vybraných parametrov namerané počas piatich časových intervalov (0, 2, 8. 16, 24 h), sme následne porovnávali s kontrolnou skupinou (K), ktorá bola kultivovaná bez prídavku CuCl alebo CuCl2. Pohyblivosť spermií sme vyhodnocovali s použitím metódy CASA (Computer Automated Semen Analysis - Automatizovaná počítačová analýza spermií). Za pomoci vitálneho farbenia sme hodnotili membránovú integritu spermií, ktorú sme stanovili ako pomer živých a mŕtvych buniek. Analýzu aktivity mitochondriálneho komplexu po cytotoxickom pôsobení medi, sme vykonali mitochondriálnym toxickým testom (MTT test). Vyhodnocovali sme taktiež prípadnú nadprodukciu superoxidového radikálu (NBT test). Vo všetkých vybraných parametroch hodnotenia aktivity samčích bovinných gamét sme pozorovali priamoúmerný pokles v závislosti od koncentrácie použitých foriem medi a doby expozície. Signifikantný pokles (P<0,001) pohyblivosti spermií sme zaznamenali už pri počiatočnej kultivácií (0 h) v experimentálnych skupinách po podaní najvyšších dávok medi (≥1000 mol.l-1 CuCl a CuCl2). Najnižší počet životaschopných spermií, u ktorých nedošlo k strate fosfolipidovej asymetrie, sme pozorovali pri dlhodobejších kultiváciách (8, 16, 24 h) v pokusných skupinách s nižšími koncentráciami (≥50 mol.l-1 CuCl a CuCl2), v porovnaní s ostatnými analýzami. Použitie najnižších dávok medi (CuCl) a viachodinová kultivácia (8 a 16 h), zapríčinili mierne zvýšenie (P<0,05) počtu životaschopných spermií. Cytotoxické účinky medi na mitochondriálny komplex spermie po kultivácií s CuCl (2 h), sa prejavili po vystavení najvyššími koncentráciami medi (≥1000 mol.l-1 CuCl), pričom pri počiatočnej kultivácií (0 h) dvojmocnými katiónmi medi sme detegovali signifikantný pokles (P<0,001) mitochondriálnej aktivity už pri koncentráciách ≥200 mol.l-1 CuCl2. Meraním produkcie superoxidového radikálu sme potvrdili skutočnosť, že zvýšená prítomnosť stopového prvku medi v samčej reprodukčnej sústave, je jednou z príčin možného zvýšeného rizika oxidačného stresu. Najvyššie hodnoty v porovnaní s kontrolnou skupinou a to viac ako 50 % sme pozorovali po podaní najvyšších dávok medi (≥500 mol.l-1; ≥ 1000mol.l-1) vo forme jednomocných (CuCl) a dvojmocných (CuCl2) katiónov. Dosiahnuté výsledky dokazujú, že zyšujúcou sa koncentráciou jednomocných (Cu+) a dvojmocných (Cu2+) katiónov medi, sa meď ako stopový prvok stáva toxickejšou, čím významne poškodzuje funkčnú aktivitu samčích reprodukčných buniek.
Klíčová slova:spermie, motilita, membránová integrita, mitochondriálna aktivita, meď, produkcia superoxidu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně