Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of copper on the structural integrity of male bovine gametes
Written by (author): Ing. Simona Čierna
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv medi na štrukturálnu integritu samčích bovinných gamét
Summary:Meď ako súčasť rôznych enzýmov a mechanizmov napomáha k udržiavaniu správnej funkcie samčieho reprodukčného systému. Malé množstvá medi sú nevyhnutné v procese tvorby samčích pohlavných buniek, a taktiež pre normálnu produkciu hormónov. Vyššie dávky medi, sa však stávajú pre živé organizmy toxickými. Za posledné obdobie pozorujeme stúpajúce množstvo štúdií zaoberajúcich sa problematikou zvýšeného množstva rizikových stopových prvkov v životnom prostredí, a s tým súvisiaci problém narastajúceho množstva neplodných jedincov. Meď je vo vyšších dávkach schopná spôsobiť vznik veľkého množstva patologických procesov a taktiež zvyšuje riziko oxidačného stresu. Jej prítomnosť je nevyhnutná v celej rade fyziologických procesov samčej reprodukčnej sústavy, avšak svojimi toxickými účinkami zapríčiňuje narušenie procesu spermatogenézy, znížené libido a oxidatívne poškodenie jednotlivých štruktúr samčieho reprodukčného traktu. Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo vyhodnotiť a objasniť vplyv jednomocných (CuCl) a dvojmocných (CuCl2) katiónov medi na aktivitu samčích bovinných gamét. U spermií ktoré boli vystavené rôznym koncentráciám medi (1000; 500; 200; 100; 50; 10; 5; 1 mol.l-1), sme vyhodnocovali percentuálnu motilitu (MOT, %), membránovú integritu, mitochondriálnu aktivitu a produkciu superoxidového radikálu. Dosiahnuté výsledky vybraných parametrov namerané počas piatich časových intervalov (0, 2, 8. 16, 24 h), sme následne porovnávali s kontrolnou skupinou (K), ktorá bola kultivovaná bez prídavku CuCl alebo CuCl2. Pohyblivosť spermií sme vyhodnocovali s použitím metódy CASA (Computer Automated Semen Analysis - Automatizovaná počítačová analýza spermií). Za pomoci vitálneho farbenia sme hodnotili membránovú integritu spermií, ktorú sme stanovili ako pomer živých a mŕtvych buniek. Analýzu aktivity mitochondriálneho komplexu po cytotoxickom pôsobení medi, sme vykonali mitochondriálnym toxickým testom (MTT test). Vyhodnocovali sme taktiež prípadnú nadprodukciu superoxidového radikálu (NBT test). Vo všetkých vybraných parametroch hodnotenia aktivity samčích bovinných gamét sme pozorovali priamoúmerný pokles v závislosti od koncentrácie použitých foriem medi a doby expozície. Signifikantný pokles (P<0,001) pohyblivosti spermií sme zaznamenali už pri počiatočnej kultivácií (0 h) v experimentálnych skupinách po podaní najvyšších dávok medi (≥1000 mol.l-1 CuCl a CuCl2). Najnižší počet životaschopných spermií, u ktorých nedošlo k strate fosfolipidovej asymetrie, sme pozorovali pri dlhodobejších kultiváciách (8, 16, 24 h) v pokusných skupinách s nižšími koncentráciami (≥50 mol.l-1 CuCl a CuCl2), v porovnaní s ostatnými analýzami. Použitie najnižších dávok medi (CuCl) a viachodinová kultivácia (8 a 16 h), zapríčinili mierne zvýšenie (P<0,05) počtu životaschopných spermií. Cytotoxické účinky medi na mitochondriálny komplex spermie po kultivácií s CuCl (2 h), sa prejavili po vystavení najvyššími koncentráciami medi (≥1000 mol.l-1 CuCl), pričom pri počiatočnej kultivácií (0 h) dvojmocnými katiónmi medi sme detegovali signifikantný pokles (P<0,001) mitochondriálnej aktivity už pri koncentráciách ≥200 mol.l-1 CuCl2. Meraním produkcie superoxidového radikálu sme potvrdili skutočnosť, že zvýšená prítomnosť stopového prvku medi v samčej reprodukčnej sústave, je jednou z príčin možného zvýšeného rizika oxidačného stresu. Najvyššie hodnoty v porovnaní s kontrolnou skupinou a to viac ako 50 % sme pozorovali po podaní najvyšších dávok medi (≥500 mol.l-1; ≥ 1000mol.l-1) vo forme jednomocných (CuCl) a dvojmocných (CuCl2) katiónov. Dosiahnuté výsledky dokazujú, že zyšujúcou sa koncentráciou jednomocných (Cu+) a dvojmocných (Cu2+) katiónov medi, sa meď ako stopový prvok stáva toxickejšou, čím významne poškodzuje funkčnú aktivitu samčích reprodukčných buniek.
Key words:spermie, motilita, membránová integrita, mitochondriálna aktivita, meď, produkcia superoxidu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited