Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv medi na štrukturálnu integritu samčích bovinných gamét
Autor: Ing. Simona Čierna
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv medi na štrukturálnu integritu samčích bovinných gamét
Abstrakt:Meď ako súčasť rôznych enzýmov a mechanizmov napomáha k udržiavaniu správnej funkcie samčieho reprodukčného systému. Malé množstvá medi sú nevyhnutné v procese tvorby samčích pohlavných buniek, a taktiež pre normálnu produkciu hormónov. Vyššie dávky medi, sa však stávajú pre živé organizmy toxickými. Za posledné obdobie pozorujeme stúpajúce množstvo štúdií zaoberajúcich sa problematikou zvýšeného množstva rizikových stopových prvkov v životnom prostredí, a s tým súvisiaci problém narastajúceho množstva neplodných jedincov. Meď je vo vyšších dávkach schopná spôsobiť vznik veľkého množstva patologických procesov a taktiež zvyšuje riziko oxidačného stresu. Jej prítomnosť je nevyhnutná v celej rade fyziologických procesov samčej reprodukčnej sústavy, avšak svojimi toxickými účinkami zapríčiňuje narušenie procesu spermatogenézy, znížené libido a oxidatívne poškodenie jednotlivých štruktúr samčieho reprodukčného traktu. Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo vyhodnotiť a objasniť vplyv jednomocných (CuCl) a dvojmocných (CuCl2) katiónov medi na aktivitu samčích bovinných gamét. U spermií ktoré boli vystavené rôznym koncentráciám medi (1000; 500; 200; 100; 50; 10; 5; 1 mol.l-1), sme vyhodnocovali percentuálnu motilitu (MOT, %), membránovú integritu, mitochondriálnu aktivitu a produkciu superoxidového radikálu. Dosiahnuté výsledky vybraných parametrov namerané počas piatich časových intervalov (0, 2, 8. 16, 24 h), sme následne porovnávali s kontrolnou skupinou (K), ktorá bola kultivovaná bez prídavku CuCl alebo CuCl2. Pohyblivosť spermií sme vyhodnocovali s použitím metódy CASA (Computer Automated Semen Analysis - Automatizovaná počítačová analýza spermií). Za pomoci vitálneho farbenia sme hodnotili membránovú integritu spermií, ktorú sme stanovili ako pomer živých a mŕtvych buniek. Analýzu aktivity mitochondriálneho komplexu po cytotoxickom pôsobení medi, sme vykonali mitochondriálnym toxickým testom (MTT test). Vyhodnocovali sme taktiež prípadnú nadprodukciu superoxidového radikálu (NBT test). Vo všetkých vybraných parametroch hodnotenia aktivity samčích bovinných gamét sme pozorovali priamoúmerný pokles v závislosti od koncentrácie použitých foriem medi a doby expozície. Signifikantný pokles (P<0,001) pohyblivosti spermií sme zaznamenali už pri počiatočnej kultivácií (0 h) v experimentálnych skupinách po podaní najvyšších dávok medi (≥1000 mol.l-1 CuCl a CuCl2). Najnižší počet životaschopných spermií, u ktorých nedošlo k strate fosfolipidovej asymetrie, sme pozorovali pri dlhodobejších kultiváciách (8, 16, 24 h) v pokusných skupinách s nižšími koncentráciami (≥50 mol.l-1 CuCl a CuCl2), v porovnaní s ostatnými analýzami. Použitie najnižších dávok medi (CuCl) a viachodinová kultivácia (8 a 16 h), zapríčinili mierne zvýšenie (P<0,05) počtu životaschopných spermií. Cytotoxické účinky medi na mitochondriálny komplex spermie po kultivácií s CuCl (2 h), sa prejavili po vystavení najvyššími koncentráciami medi (≥1000 mol.l-1 CuCl), pričom pri počiatočnej kultivácií (0 h) dvojmocnými katiónmi medi sme detegovali signifikantný pokles (P<0,001) mitochondriálnej aktivity už pri koncentráciách ≥200 mol.l-1 CuCl2. Meraním produkcie superoxidového radikálu sme potvrdili skutočnosť, že zvýšená prítomnosť stopového prvku medi v samčej reprodukčnej sústave, je jednou z príčin možného zvýšeného rizika oxidačného stresu. Najvyššie hodnoty v porovnaní s kontrolnou skupinou a to viac ako 50 % sme pozorovali po podaní najvyšších dávok medi (≥500 mol.l-1; ≥ 1000mol.l-1) vo forme jednomocných (CuCl) a dvojmocných (CuCl2) katiónov. Dosiahnuté výsledky dokazujú, že zyšujúcou sa koncentráciou jednomocných (Cu+) a dvojmocných (Cu2+) katiónov medi, sa meď ako stopový prvok stáva toxickejšou, čím významne poškodzuje funkčnú aktivitu samčích reprodukčných buniek.
Kľúčové slová:spermie, motilita, membránová integrita, mitochondriálna aktivita, meď, produkcia superoxidu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene