Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:In vitro efekt medi na antioxidačný profil samčích reprodukčných buniek býkov
Autor: Ing. Nikoleta Zakuťanská
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:In vitro efekt medi na antioxidačný profil samčích reprodukčných buniek býkov
Abstrakt:Otázkou neplodnosti sa v súčasnosti zaoberá množstvo štúdií. Jednou z príčin sú exogénne a endogénne faktory, ktoré indukujú tvorbu reaktívnych metabolitov kyslíka. Tie sú prirodzenou súčasťou fyziologických procesov v samčej reprodukčnej sústave (spermatogenéza, kapacitácia, hyperaktivácia, akrozómová reakcia, fúzia spermie s oocytom), avšak vysoké koncentrácie ktoré prevažujú nad antioxidačnú kapacitu organizmu môžu viesť k vzniku oxidačného stresu. Cieľom tejto práce bolo analyzovať vplyv medi, ako potenciálneho zdroja oxidačného stresu, na motilitu (MOT) a enzymatickú aktivitu bovinných spermií, a to v závislosti od koncentrácie a doby expozície. Býčie spermie boli počas jednotlivých časov (0, 2, 8, 16, 24 h) kultivované vo fyziologickom roztoku do ktorého bola aplikovaná meď vo forme CuCl a CuCl2 v rôznych koncentráciách (1000, 500, 200, 100, 50, 10, 5, 1 µmol.l-1). Pri stanovení pohybovej aktivity bovinných spermií sme použili systém CASA. Bunky jednotlivých časových úsekov boli následne zozbierané a ošetrené lyzačným RIPA pufrom za cieľom stanovenia biochemických parametrov – superoxiddismutázy (SOD), katalázy (CAT), glutatiónperoxidázy (GPX) a glutatiónu (GSH). Jednotlivé merania boli založené na kolorimetrickej reakcii s cieľovou substanciou a následne spektrofotometrickou detekciou pri špecifickej vlnovej dĺžke. Výsledky našich analýz preukázali výraznejší vplyv dvojmocnej medi vo všetkých sledovaných parametroch (MOT, SOD, CAT, GPX, GSH). Pohybová aktivita spermií klesala priamoúmerne so stúpajúcou koncentráciou a dobou expozície oboch katiónov medi. Nulové percento pohyblivosti (0,00±0,00 %) spermií sme zaznamenali už po 8 h kultivácii v prípade meďného katiónu v rozpätí 1000 – 500 μmol.l-1 (P<0,001) a meďnatého katiónu 1000 – 10 μmol.l-1 (P<0,001), čo odzrkadľuje toxickejší účinok Cu2+. Enzymatická aktivita SOD pri počiatočnej (0, 2, 8 h) expozícii s oboma typmi medi stúpala, avšak po 16 h a 24 h jej aktivita klesla. Signifikantne nižšie koncentrácie Cu2+ ovplyvňujúce aktivitu tohto markera poukazujú, rovnako ako v prípade motility, na toxickejší vplyv meďnatého katiónu. Táto forma medi pôsobila výraznejšie aj v prípade ďalšieho enzymatického antioxidantu – CAT. Hladina CAT signifikantne (P<0,001) stúpala s narastajúcou koncentráciou a kultiváciou v prípade oboch foriem medi. Pokles tohto enzýmu v čase 24 h a koncentrácii 1000 µmol.l-1 poukazuje zároveň na výrazný inhibičný vplyv medi. Výsledky analýzy GPX naznačujú že jednomocná meď na aktivitu tohto enzýmu takmer nijako nevplýva. Signifikantne vyššie koncentrácie v porovnaní s kontrolou, boli zaznamenané po 16 h a 24 h kultivácii s CuCl2. Aktivitu tohto enzýmu ovplyvňovala najmä dĺžka pôsobenia Cu2+. So stúpajúcou dobou expozície zároveň klesala aj koncentrácia ovplyvňujúca aktivitu GPX. Signifikantný (P<0,001; P<0,05) pokles koncentrácie redukovaného GSH, so stúpajúcou koncentráciou a dobou kultivácie, bol zaznamenaný v časoch 8, 16 a 24 h, opäť s výraznejším vplyvom na strane Cu2+. Všetky uvedené výsledky poukazujú na fakt, že meď vo vysokých koncentráciách stimuluje tvorbu ROS čo výrazne ovplyvňuje antioxidačný status bunky. Odpoveďou na nerovnováhu v dvojici antioxidant-prooxidant môže byť oxidačný stres, výsledkom čoho dochádza k poškodeniu biologických štruktúr, spermie strácajú pohyblivosť, životaschopnosť a následne aj schopnosť oplodnenia oocytu.
Klíčová slova:antioxidanty, voľné radikály, meď, oxidačný stres, spermie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně