Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:In vitro effect of copper of the antioxidant profile of male reproductive cells in bulls
Written by (author): Ing. Nikoleta Zakuťanská
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Opponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:In vitro efekt medi na antioxidačný profil samčích reprodukčných buniek býkov
Summary:Otázkou neplodnosti sa v súčasnosti zaoberá množstvo štúdií. Jednou z príčin sú exogénne a endogénne faktory, ktoré indukujú tvorbu reaktívnych metabolitov kyslíka. Tie sú prirodzenou súčasťou fyziologických procesov v samčej reprodukčnej sústave (spermatogenéza, kapacitácia, hyperaktivácia, akrozómová reakcia, fúzia spermie s oocytom), avšak vysoké koncentrácie ktoré prevažujú nad antioxidačnú kapacitu organizmu môžu viesť k vzniku oxidačného stresu. Cieľom tejto práce bolo analyzovať vplyv medi, ako potenciálneho zdroja oxidačného stresu, na motilitu (MOT) a enzymatickú aktivitu bovinných spermií, a to v závislosti od koncentrácie a doby expozície. Býčie spermie boli počas jednotlivých časov (0, 2, 8, 16, 24 h) kultivované vo fyziologickom roztoku do ktorého bola aplikovaná meď vo forme CuCl a CuCl2 v rôznych koncentráciách (1000, 500, 200, 100, 50, 10, 5, 1 µmol.l-1). Pri stanovení pohybovej aktivity bovinných spermií sme použili systém CASA. Bunky jednotlivých časových úsekov boli následne zozbierané a ošetrené lyzačným RIPA pufrom za cieľom stanovenia biochemických parametrov – superoxiddismutázy (SOD), katalázy (CAT), glutatiónperoxidázy (GPX) a glutatiónu (GSH). Jednotlivé merania boli založené na kolorimetrickej reakcii s cieľovou substanciou a následne spektrofotometrickou detekciou pri špecifickej vlnovej dĺžke. Výsledky našich analýz preukázali výraznejší vplyv dvojmocnej medi vo všetkých sledovaných parametroch (MOT, SOD, CAT, GPX, GSH). Pohybová aktivita spermií klesala priamoúmerne so stúpajúcou koncentráciou a dobou expozície oboch katiónov medi. Nulové percento pohyblivosti (0,00±0,00 %) spermií sme zaznamenali už po 8 h kultivácii v prípade meďného katiónu v rozpätí 1000 – 500 μmol.l-1 (P<0,001) a meďnatého katiónu 1000 – 10 μmol.l-1 (P<0,001), čo odzrkadľuje toxickejší účinok Cu2+. Enzymatická aktivita SOD pri počiatočnej (0, 2, 8 h) expozícii s oboma typmi medi stúpala, avšak po 16 h a 24 h jej aktivita klesla. Signifikantne nižšie koncentrácie Cu2+ ovplyvňujúce aktivitu tohto markera poukazujú, rovnako ako v prípade motility, na toxickejší vplyv meďnatého katiónu. Táto forma medi pôsobila výraznejšie aj v prípade ďalšieho enzymatického antioxidantu – CAT. Hladina CAT signifikantne (P<0,001) stúpala s narastajúcou koncentráciou a kultiváciou v prípade oboch foriem medi. Pokles tohto enzýmu v čase 24 h a koncentrácii 1000 µmol.l-1 poukazuje zároveň na výrazný inhibičný vplyv medi. Výsledky analýzy GPX naznačujú že jednomocná meď na aktivitu tohto enzýmu takmer nijako nevplýva. Signifikantne vyššie koncentrácie v porovnaní s kontrolou, boli zaznamenané po 16 h a 24 h kultivácii s CuCl2. Aktivitu tohto enzýmu ovplyvňovala najmä dĺžka pôsobenia Cu2+. So stúpajúcou dobou expozície zároveň klesala aj koncentrácia ovplyvňujúca aktivitu GPX. Signifikantný (P<0,001; P<0,05) pokles koncentrácie redukovaného GSH, so stúpajúcou koncentráciou a dobou kultivácie, bol zaznamenaný v časoch 8, 16 a 24 h, opäť s výraznejším vplyvom na strane Cu2+. Všetky uvedené výsledky poukazujú na fakt, že meď vo vysokých koncentráciách stimuluje tvorbu ROS čo výrazne ovplyvňuje antioxidačný status bunky. Odpoveďou na nerovnováhu v dvojici antioxidant-prooxidant môže byť oxidačný stres, výsledkom čoho dochádza k poškodeniu biologických štruktúr, spermie strácajú pohyblivosť, životaschopnosť a následne aj schopnosť oplodnenia oocytu.
Key words:antioxidanty, voľné radikály, meď, oxidačný stres, spermie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited