Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikačné číslo: 49880
Univerzitný e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:In vitro efekt medi na antioxidačný profil samčích reprodukčných buniek býkov
Autor: Ing. Nikoleta Zakuťanská
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:In vitro efekt medi na antioxidačný profil samčích reprodukčných buniek býkov
Abstrakt:Otázkou neplodnosti sa v súčasnosti zaoberá množstvo štúdií. Jednou z príčin sú exogénne a endogénne faktory, ktoré indukujú tvorbu reaktívnych metabolitov kyslíka. Tie sú prirodzenou súčasťou fyziologických procesov v samčej reprodukčnej sústave (spermatogenéza, kapacitácia, hyperaktivácia, akrozómová reakcia, fúzia spermie s oocytom), avšak vysoké koncentrácie ktoré prevažujú nad antioxidačnú kapacitu organizmu môžu viesť k vzniku oxidačného stresu. Cieľom tejto práce bolo analyzovať vplyv medi, ako potenciálneho zdroja oxidačného stresu, na motilitu (MOT) a enzymatickú aktivitu bovinných spermií, a to v závislosti od koncentrácie a doby expozície. Býčie spermie boli počas jednotlivých časov (0, 2, 8, 16, 24 h) kultivované vo fyziologickom roztoku do ktorého bola aplikovaná meď vo forme CuCl a CuCl2 v rôznych koncentráciách (1000, 500, 200, 100, 50, 10, 5, 1 µmol.l-1). Pri stanovení pohybovej aktivity bovinných spermií sme použili systém CASA. Bunky jednotlivých časových úsekov boli následne zozbierané a ošetrené lyzačným RIPA pufrom za cieľom stanovenia biochemických parametrov – superoxiddismutázy (SOD), katalázy (CAT), glutatiónperoxidázy (GPX) a glutatiónu (GSH). Jednotlivé merania boli založené na kolorimetrickej reakcii s cieľovou substanciou a následne spektrofotometrickou detekciou pri špecifickej vlnovej dĺžke. Výsledky našich analýz preukázali výraznejší vplyv dvojmocnej medi vo všetkých sledovaných parametroch (MOT, SOD, CAT, GPX, GSH). Pohybová aktivita spermií klesala priamoúmerne so stúpajúcou koncentráciou a dobou expozície oboch katiónov medi. Nulové percento pohyblivosti (0,00±0,00 %) spermií sme zaznamenali už po 8 h kultivácii v prípade meďného katiónu v rozpätí 1000 – 500 μmol.l-1 (P<0,001) a meďnatého katiónu 1000 – 10 μmol.l-1 (P<0,001), čo odzrkadľuje toxickejší účinok Cu2+. Enzymatická aktivita SOD pri počiatočnej (0, 2, 8 h) expozícii s oboma typmi medi stúpala, avšak po 16 h a 24 h jej aktivita klesla. Signifikantne nižšie koncentrácie Cu2+ ovplyvňujúce aktivitu tohto markera poukazujú, rovnako ako v prípade motility, na toxickejší vplyv meďnatého katiónu. Táto forma medi pôsobila výraznejšie aj v prípade ďalšieho enzymatického antioxidantu – CAT. Hladina CAT signifikantne (P<0,001) stúpala s narastajúcou koncentráciou a kultiváciou v prípade oboch foriem medi. Pokles tohto enzýmu v čase 24 h a koncentrácii 1000 µmol.l-1 poukazuje zároveň na výrazný inhibičný vplyv medi. Výsledky analýzy GPX naznačujú že jednomocná meď na aktivitu tohto enzýmu takmer nijako nevplýva. Signifikantne vyššie koncentrácie v porovnaní s kontrolou, boli zaznamenané po 16 h a 24 h kultivácii s CuCl2. Aktivitu tohto enzýmu ovplyvňovala najmä dĺžka pôsobenia Cu2+. So stúpajúcou dobou expozície zároveň klesala aj koncentrácia ovplyvňujúca aktivitu GPX. Signifikantný (P<0,001; P<0,05) pokles koncentrácie redukovaného GSH, so stúpajúcou koncentráciou a dobou kultivácie, bol zaznamenaný v časoch 8, 16 a 24 h, opäť s výraznejším vplyvom na strane Cu2+. Všetky uvedené výsledky poukazujú na fakt, že meď vo vysokých koncentráciách stimuluje tvorbu ROS čo výrazne ovplyvňuje antioxidačný status bunky. Odpoveďou na nerovnováhu v dvojici antioxidant-prooxidant môže byť oxidačný stres, výsledkom čoho dochádza k poškodeniu biologických štruktúr, spermie strácajú pohyblivosť, životaschopnosť a následne aj schopnosť oplodnenia oocytu.
Kľúčové slová:antioxidanty, voľné radikály, meď, oxidačný stres, spermie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene