Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Biologically valuable components of the Rooibos beverage and their application in the nutrition of diabetic subjects
Written by (author):
Ing. Ivona Farkašová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Biologicky cenné látky nápoja Rooibos a ich využitie vo výžive diabetických jedincov
Summary:
Diabetes mellitus (DM) ako ochorenie má v populácií stúpajúci charakter a dlhodobé komplikácie spojené s týmto ochorením môžu spôsobiť poškodenie a zlyhanie viacerých orgánov. Je to chronické ochorenie charakterizované nedostatkom inzulínu v dôsledku straty pankreatických ß-buniek, ktoré vedie k hyperglykémii. V práci sme sa zamerali na analýzu biologicky cenných látok nápoja rooibos a na stanovenie vplyvu extraktu z fermentovaného čaju rooibos na dynamické zmeny v štruktúre pečene a pankreasu diabetických potkanov. Pomocou HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) analýzy sme identifikovali a kvantifikovali vybrané polyfenoly a fenolové kyseliny v našej vzorke čaju rooibos. Najviac zastúpené polyfenoly v našej vzorke boli aspalatín, diaidzeín, cynarozid a rutín. Medzi fenolové kyseliny, ktoré sme detegovali patrila kyselina rozmarínová, chlorogénová, p-kumárová, neo-chlorogénová, salicylová a iné. Pri stanovení antioxidačnej aktivity pomocou metódy DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl) sme zistili, že extrakt z rooibosu mal antioxidačnú aktivitu 2,78 mg TEAC.g-1. S využitím kalorimetrickej metódy s činidlom Folin – Ciocalteu sme zaznamenali celkový obsah polyfenolov 24,62 mg GAE.g-1. Celkový obsah flavonoidov bol detegovaný spekrofotometrickou metódou podľa Lamaisona a Carnata na úrovni 27,45 mg QE.g-1. Obsah fenolických kyselín sme stanovili spektrofotometrickou metódou podľa Farmakopea Polska a zaznamenali sme hodnotu 19,48 mg CAE.g-1. Do experimentu boli zaradené samce Wistarských potkanov, ktoré boli rozdelené do troch skupín a to: kontrolná skupina, diabetická skupina a experimentálna skupina. V diabetickej skupine bolo ochorenie vyvolané pomocou jednej injekcie streptozotocínu (STZ) v dávke 50 mg.kg-1 a následne počas 7 týždňov sa im podávala voda z vodovodu. U zvierat experimentálnej skupiny bol taktiež indukovaný diabetes (STZ) a následne im bol podávaný rooibosový extrakt z fermentovaného čaju v dávke 2 g.100ml-1 počas 7 týždňov. Od jedincov boli odobraté vzorky pečene a pankreasu, z ktorých boli zhotovené mikroskopické preparáty farbené eozínom a hematoxylínom. Z preparátov sme zhotovili mikrofotografie a kvantitatívne ich hodnotili pomocou mikromorfometrickej metódy s použitím softvéru Quick Photo Micro Image. V pečeni a v pankrease sme sledovali kvalitatívnu mikroskopickú stavbu a určovali prípadné odchýlky od kontroly. Kvantitatívne sme hodnotili pri pečeni relatívny objem (%) hepatocytov, portálnej žily, pečeňových sínusoíd, žlčovodov, lipidových kvapiek a Kupfferových buniek ako aj metrické parametre (µm) – priemer hepacytov a priemer jadier hepacytov. V pankrease sme kvantitatívne hodnotili relatívny objem (%) acinóznych buniek, Langerhansových ostrovčekov, pankreatického vývodu a pankreatického kolagénového väziva a metrický parameter (µm) – priemer Langerhansových ostrovčekov. Kvalitatívnou subjektívnou analýzou sme zistili výraznejšie štrukturálne rozdiely medzi experimentálnou, diabetickou a normálnou skupinou. Najvýraznejšie zmeny v pečeni nastali pri sledovaní relatívneho objemu hepatocytov, kde kontrolná skupina mala signifikantne vyššie hodnoty v porovnaní s diabetickou skupinou (P<0,0001) a v experimentálnej skupine sa hodnota oproti kontrolnej skupine preukazne znížila (P<0,01). Avšak táto hodnota bola oproti diabetickej skupine preukazne vyššia (P<0,0001). Pri hodnotení relatívneho objemu pečeňových sínusoíd sme pozorovali, že po vyvolaní diabetu sa hodnota signifikantne (P<0,01) zvýšila v porovnaní s kontrolnou skupinou. V experimentálnej skupine došlo k signifikantnému zníženiu (P<0,05). Pri parametri lipidových kvapiek sme zaznamenali rozdiely pri diabetickej skupine, kde sme spozorovali preukazne vyššie hodnoty v porovnaní kontrolnou skupinou (P<0,0001). Pri experimentálnej skupine sa hodnota nepreukazne znížila oproti diabetickej skupine ale v porovnaní s kontrolnou skupinou bola stále signifikantne vyššia (P<0,01). V relatívnom objeme Kupfferových buniek, boli hodnoty v experimentálnej skupine preukazne nižšie ako u diabetickej (P<0,05). U diabetickej skupiny však boli hodnoty signifikantne vyššie v porovnaní s kontrolnou skupinou (P<0,01). Z dosiahnutých výsledkov pri sledovaní štruktúry pankreasu a hodnotenia relatívneho objemu sme zistili, že v sledovanej kontrolnej skupine relatívny objem Langerhansových ostrovčekov v porovnaní s experimentálnou skupinou bol preukazne vyšší (P<0,05). Priemerná hodnota v experimentálnej skupine Langerhansových ostrovčekov sa výrazne zvýšila oproti diabetickej skupine (P<0,001). Pri relatívnom objeme pankreatického kolagénneho väziva sme v diabetickej skupine zaznamenali signifikantne vyššie hodnoty (P<0,0001) v porovnaní s kontrolnou skupinou. V prípade experimentálnej skupiny sme zaznamenali hodnoty, ktoré boli na jednej strane signifikantne vyššie v porovnaní s kontrolou skupinou (P<0,05), avšak sme detegovali nižšie hodnoty v porovnaní s diabetickou skupinou (P<0,05). Z našich výsledkov vyplýva, že extrakt z fermentovaného rooibosu napomáha pri stabilizácii štruktúr pečene a pankreasu a zároveň podporuje tieto orgány pri regenerácii poškodených štruktúr diabetom. Preto rooibos môžeme odporučiť na základe jeho zloženia ako nutraceutikum, ktoré zlepšuje zdravotný stav pri poškodení pečene a pankreasu diabetom.
Key words:
diabetes mellitus, rooibos, polyfenoly, pečeň, pankreas, potkany

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited