Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identification number: 49880
University e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 
University scientific researcher - Department of Animal Physiology (FBFS)

     
Graduate          Projects
     
          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Comparative analysis of the influence of commercial media in the prevention of bacteriospermia bovine ejaculates
Written by (author): Ing. Kristína Rojková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Michal Miškeje, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komparatívna analýza vplyvu komerčných médií pri prevencii bakteriospermie bovinných ejakulátov
Summary:
Bakteriálnu kontamináciu v samčom reprodukčnom trakte možno v dnešnom svete považovať za významne diskutabilnú problematiku. Práve baktériospermia môže navodiť fatálne deštrukčné účinky na kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti spermií, ktoré sa môžu odzrkadliť na fertilizačnom procese prebiehajúcom medzi samčím a samičím pohlavím. V predloženej diplomovej práci sme sa zamerali na komparáciu dvoch kultivačných médií s aplikovaným prídavkom penicilínu za cieľom dosiahnutia preventívnych protekčných účinkov voči kolonizujúcim bakteriálnym druhom. Uplatnením prístroja MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight, mas spectrometry) sme vzorky podrobili mikrobiologickému spracovaniu a výsledný rozbor detegoval prítomnosť týchto druhov: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus vitulinus a Neiseria subflava. Počas mikrobiologického rozboru sme stanovili celkový rast kolónií na TSA a krvnom agare. Pohyblivosť bovinných spermií sme vyhodnotili aplikovaním systému CASA (Computer-assisted sperm analysis) pomocou ktorého sme zaznamenali signifikantne negatívny dosah (P<0,0001) bakteriálnych druhov. Identifikácia mitochondriálneho membránového potenciálu (MMP) prebehla na základe fluorometrickej analýzy s využitím katiónového farbiva JC-1. Produkciu voľných radikálov (ROS) sme stanovili pomocou metódy chemiluminiscencie (P<0,01). Hodnoty akrozómovej a membránovej integrity sme stanovili prostredníctvom invertného svetelného mikroskopu pri 40 násobnom zväčšení. Výslednou komparáciou dvoch médií sme preukázali lepšiu efektívnosť média Triladyl® CSS nakoľko dosiahol lepšie výsledky pri motilite spermií (P<0,001; P<0,0001), MMP (P<0,05; P<0,01), membránovej (P<0,05; P<0,01) a akrozómovej integrite. Kvalitnejšie podanie výsledkov pri ROS (P<0,05; P<0,01) a raste kolónií (P<0,01; P<0,001) zabezpečilo médium AndroMed®. Prídavok penicilínu zlepšil antibakteriálnu ochranu, čím vylepšil výsledné hodnoty väčšiny sledovaných parametrov. Prosperita penicilínu v spojitosti s médiom Triladyl® CSS sa však pri MMP preukázala ako menej efektívna. Základné parametre pohyblivosti spermií však nesplnili požadovanú hranicu nad 70%, čím došlo k výraznému ohrozeniu fertilnej schopnosti spermií. Výslednou analýzou sme potvrdili negatívny účinok baktérií na kvalitatívne vlastnosti spermií a preto odporúčame pre zachovanie reprodukcie využívanie ochranných prostriedkov v podobe vhodnejších antibiotík, extenderov alebo zavedenie nových efektívnejších suplementov.
Key words:
kultivačné médium, baktériospermia, penicilín, býky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited