Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Identifikační číslo: 49880
Univerzitní e-mail: eva.tvrda [at] uniag.sk
 

     
     
Výuka     
     
     
          Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Antioxidačná charakterizácia reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Autor:
Bc. Anikó Varga
Pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí práce:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Oponent:
Ing. Mária Chomová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Antioxidačná charakterizácia reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Abstrakt:
V predloženej diplomovej práci sme sa zamerali na antioxidačnú charakterizáciu reprodukčného tkaniva ZDF potkanov. Zucker Diabetic Fatty – alebo ZDF potkany veľmi dobre odrážajú mnoho charakteristík ľudského diabetu, od počiatočnej hyperglykémie až po zlyhanie ß – buniek, preto sa stali najviac využívanými zvieracími modelmi pre diabetes mellitus 2. typu. Ako biologický materiál na realizovanie našich experimentov nám slúžili dospelé samce potkanov kmeňa Wistar a ZDF vo veku 120 dní. Potkany sme rozdelili do troch experimentálnych skupín. Prvú, kontrolnú skupinu predstavovali zdravé potkany kmeňa Wistar (W; n=15), ktoré boli kŕmené kompletným krmivom určeným pre hlodavce, druhú skupinu predstavovali neobézne ZDF potkany (ZDN; n=15), ktoré boli kŕmené rovnakým krmivom a tretiu skupinu predstavovali obézne ZDF potkany (ZDF; n=16) kŕmené špeciálnym krmivom Purina 5000. U ZDF potkanov bol potvrdený diabetes krvným testom. Po odbere testikulárnych štruktúr sme najprv pripravili tkanivové lyzáty. Spolu sme analyzovali 46 vzoriek semenníkov. Sledovanými parametrami boli produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS), koncentrácia proteínových karbonylov (PC), celková antioxidačná kapacita (TAC), celkový obsah proteínov (TP) a stupeň lipidovej peroxidácie, ktorú sme stanovili na základe koncentrácie malondialdehydu. Tiež sme sledovali aktivitu významných antioxidačných enzýmov - superoxiddismutázy (SOD), katalázy (CAT), glutatiónperoxidázy (GPx) a glutatiónu (GSH). Po vyhodnotení všetkých laboratórnych analýz sme zaznamenali štatisticky významný nárast produkcie reaktívnych foriem kyslíka u obéznych ZDF potkanov (P<0.0001) ako aj zníženú celkovú antioxidačnú kapacitu (P<0.0001), zvýšenú koncentráciu proteínových karbonylov (P<0.001) a malondialdehydu (P<0.0001) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri sledovaní jednotlivých antioxidačných markerov sme u obéznych ZDF potkanov pozorovali štatisticky významne zníženú aktivitu superoxiddismutázy (P<0.0001), glutatiónperoxidázy (P<0.0001), katalázy (P<0.0001) a glutatiónu (P<0.0001) v porovnaní s kontrolnou skupinou. U neobéznych ZDF potkanov sme tiež zaznamenali štatisticky významný nárast produkcie reaktívnych foriem kyslíka (P<0.0001), zníženú celkovú antioxidačnú kapacitu (P<0.001), zvýšenú koncentráciu malondialdehydu (P<0.001) a zvýšenú koncentráciu proteínových karbonylov (P<0.05) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri antioxidačných markeroch sme zaznamenali signifikantne zníženú aktivitu superoxiddismutázy (P<0.05), glutatiónperoxidázy (P<0.0001), katalázy (P<0.0001) a glutatiónu (P<0.001). Po porovnaní dvoch experimentálnych skupín vzájomne medzi sebou sme zaznamenali signifikantne vyššiu produkciu reaktívnych foriem kyslíka (P<0.01), zníženú celkovú antioxidačnú kapacitu (P<0.001) a zvýšenú koncentráciu malondialdehydu (P<0.0001) u obéznych ZDF potkanov v porovnaní s neobéznymi ZDF potkanmi. Pri koncentrácii proteínových karbonylov sme nezaznamenali žiadne štatisticky významné rozdiely medzi experimentálnymi skupinami. Pri antioxidačných markeroch sme zaznamenali štatisticky významný pokles aktivity SOD (P<0.01), CAT (P<0.001), GPx (P<0.01) a GSH (P<0.01) u obéznych ZDF potkanov v porovnaní s neobéznymi ZDF potkanmi. Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že diabetes v kombinácii s obezitou negatívne ovplyvňuje samčiu reprodukciu. Zvyšujú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka a znižujú celkovú antioxidačnú kapacitu, čo vedie k oxidatívnemu poškodeniu reprodukčného tkaniva. Na základe našich výsledkov môžeme tiež konštatovať, že aj samotný diabetes má negatívny vplyv, čo sme potvrdili pri neobéznych ZDF potkanoch. Diabetes a obezita ohrozujú nesmierne množstvo ľudí na celom svete, práve preto ich štúdium a liečba predstavuje jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí medicíny.
Klíčová slova:diabetes mellitus, semenníky, ZDF potkany, oxidatívny stres, antioxidačný profil, obezita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně