Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Veronika Lizáková, PhD.
Identification number: 49886
University e-mail: qvascakova [at] is.uniag.sk
 

Contacts     Graduate     Final thesis     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Influence of training load on selected indicators of horse metabolism
Written by (author):
Department:
Department of Animal Husbandry (FAaFR)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:doc. Ing. Miroslav Maršalek, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv tréningovej záťaže na vybrané ukazovatele metabolizmu koní
Summary:
Výkonnosť koní závisí od množstva faktorov ako napríklad genofond, výživa, tréning, veková kategória, jazdec, ktoré pôsobia na metabolické procesy prebiehajúce v organizme. Tieto procesy môžu výrazne vplývať na dosahované výsledky a dlhodobé športové využitie koní. Cieľom našej práce bolo, zistiť vplyv rôznej tréningovej záťaže a jej pôsobenie na mechaniku pohybu a metabolický profil koní. Z analýzy mechaniky pohybu v prvej časti experimentu sme zaznamenali najvyššie hodnoty dĺžky kroku, ktoré boli vysoko štatisticky preukazné s ostatnými testovanými koňmi, u 4 ročného valacha Campina na úrovni 1,72 m. Naopak najkratšiu dĺžku kroku, ktorá bola opäť vysoko štatisticky preukazná so všetkými sledovanými jedincami, sme zaznamenali u 7 ročného holštýnskeho valacha Chicaga (1,59 m). U všetkých testovaných koní sme v druhej časti experimentu zaznamenali výrazné zlepšenie kvantitatívnej časti mechaniky pohybu v priemere o 10 cm. Pri analýze srdcovej frekvencie testovaných koní sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi testovanými koňmi. Priemerné hodnoty srdcovej frekvencie sa v prvej časti experimentu pohybovali na úrovni 61,31 tepov za minútu, v druhej časti experimentu sme zaznamenali výrazný pokles priemernej srdcovej frekvencie na úroveň 53,54 tepov za minútu. Obdobný pokles zníženia tepov sme zaznamenali aj v maximálnej srdcovej frekvencii u všetkých testovaných jedincov. Zo zistených hodnôt hladín AST sme zistili, že kľudová hodnota testovaných koní bola na úrovni 3,45 mikrokat.l-1. Počas celého obdobia experimentu sme zistili mierny nárast hladiny AST až na úroveň 3,93 mikrokat.l-1, pokles nastal až v závere experimentu na úroveň 3,64 mikrokat.l-1. Čo potvrdzuje adaptáciu testovaných koní na nami zvolenú tréningovú záťaž. Pri sledovaní hladín ALT sme zaznamenali opäť mierne zvýšenie z 0,09 mikrokat.l-1 na 0,15 mikrokat.l-1, čo je na spodnej úrovni referenčnej hladiny. Z výsledkov hladiny glukózy v krvi je vidieť, že priemerná hladina kľudového odberu je na úrovni 6,21 mmol.l-1. Po prvom týždni tréningovej záťaže sme zaznamenali výrazné zvýšenie hladiny glukózy v krvi až na 7,14 mmol.l-1. Toto prudké zvýšenie hladiny glukózy bolo podľa nás spôsobené v dôsledku náhleho zaťaženia svalovej sústavy. V ďalších týždňoch experimentu nastalo vyrovnanie obsahu hladín glukózy v krvi, čo je znakom adaptácie organizmu na záťaž.
Key words:
srdcová frekvencia, športové kone, mechanika pohybu, tréningová záťaž, metabolický profil

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited