Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Petra Verešová, PhD.
Identifikačné číslo: 49913
Univerzitný e-mail: petra.veresova [at] uniag.sk
 

          
Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vývoj komponentov siatej lúky a ich reakcia na antropogénne zásahy
Autor:
Pracovisko:
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Ing. Milan Michalec, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vývoj komponentov siatej lúky a ich reakcia na antropogénne zásahy
Abstrakt:
Predmetom dizertačnej práce bolo na základe experimentálnych výsledkov navrhnúť optimálny variant exploatácie dočasnej siatej lúky zloženej zo zozbieraných ekotypov rastlín, bez závlah, s cieľom zachovať jej botanickú skladbu, primeranú produkčnú schopnosť a kvalitu sušiny nadzemnej fytomasy pre potreby herbivorov. Experiment bol založený v kukuričnej výrobnej oblasti na experimentálnom stanovišti KTEaKP v areále SPU v Nitre. Obdobím pozorovania boli roky 2010, 2011 a 2012. Hodnotil sa vplyv rôznych úrovní hnojenia a trojkosného využitia porastu na zmeny prebiehajúce vo floristickom zložení, v produkcii trávneho porastu, v kvalite sušiny nadzemnej fytomasy a zmeny v agrochemických vlastnostiach pôdy. Sledovaných bolo 6 variantov (1 -- opustený, 2 -- kosený, nehnojený, 3 -- kosený, hnojený P a K, 4 -- kosený, hnojený N (30 kg.ha-1) a PK, 5 -- kosený, hnojený N (60 kg.ha-1) a PK, 6 kosený, hnojený N (90 kg.ha-1) a PK ) v 4 opakovaniach. V iniciálnom roku pokusu (2010) boli všetky kosené varianty charakteristické dominanciou bylín, najmä Achillea millefolium L. Dusíkatá výživa pozitívne ovplyvnila podiel trávnej zložky v nasledujúcom vegetačnom období, najmä aplikácia dávok 60 a 90 kg.ha-1 N. Variabilita v pokryvnosti ďatelinovín sa prejavila zvýšením ich prezencie v roku 2011 a následným poklesom v roku 2012. Pokryvnosť prázdnych miest sa smerom k tretiemu roku (2012) postupne zvyšovala. Počas trvania experimentu klesal počet druhov a porast sa vplyvom dusíkatej výživy zjednodušil. V nástupe fenologických fáz neboli medzi variantmi zistené výrazné diferencie. Výsledná ekologická stabilita jednotlivých variantov sa aplikáciou rôznych pratotechnických zásahov znížila. Varianty hnojené dusíkom mali každoročne i napriek klesajúcej tendencii úrod vyššiu celkovú produkciu ako varianty, kde dusík absentoval. Najnižšiu produkciu sušiny sme dosiahli pri samostatnom PK-hnojení. Najvyššiu produkčnú účinnosť a komplexné využitie NPK živín sme zaznamenali pri dávke 60 kg.ha-1 N (+PK). Využitie dodaných živín P a K stúpalo s rastúcou úrovňou N, pričom využitie N bolo najvyššie pri dávke 30 kg.ha-1. Zaznamenali sme nízky obsah dusíkatých látok v sušine a naopak nadlimitný obsah vlákniny. Obsah minerálnych látok v sušine vzhľadom na potreby dojníc (600 kg, 24 l) nebol optimálny. Trojročné obhospodarovanie porastov výraznejšie neovplyvnilo agrochemické vlastnosti pôdy.
Kľúčové slová:
hnojenie, kosba, floristické zloženie, produkcia, dočasný siaty trávny porast, kvalita, fenológia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene