Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marián Tomka, PhD.
Identification number: 49941
University e-mail: marian.tomka [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)

Contacts
     
Graduate
     
Final thesis
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Mapping of barley genome on the basis of protein and DNA markers
Written by (author): Ing. Marián Tomka, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Opponent 3:
Ing. Edita Gregová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mapovanie genómu jačmeňa na základe bielkovinových a DNA markerov.
Summary:
Identifikácia a charakteristika genotypov jačmeňa siateho a hľadanie nových genetických zdrojov je nevyhnutným krokom pre zvyšovanie kvality nových odrôd v šľachtiteľských programoch. Cieľom práce bolo identifikovať, charakterizovať a diferencovať 30 genotypov jačmeňa siateho na základe polymorfizmu hordeínov, esteráz a mikrosatelitov. Elektroforetickou separáciou hordeínov sme identifikovali 85 línií a 49 rozdielnych hordeínových profilov. V analyzovanej kolekcii 30 genotypov jačmeňa bolo 20 heterogénnych, pričom počet línií sa pohyboval od 1 do 8. V siedmych hordeínových lokusoch (Hrd A, Hrd B, Hrd F, Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd G) sme celkovo identifikovali 33 rôznych alel s frekvenciou výskytu od 1,18 % do 60,00 %. Najvyšší počet alel (16) sme identifikovali v lokuse Hrd B a najmenej (3) v lokuse Hrd F. Analýzou esteráz sme v 30 genotypoch identifikovali 43 línií, z ktorých boli dve heterozygótne a 12 rozdielnych esterázových profilov. Frekvencia výskytu trinástich detegovaných esterázových alel sa pohybovali od 2,33 % do 93,02 %. Polymorfizmus DNA sme analyzovali pomocou 10 mikrosatelitných markerov lokalizovaných na chromozómoch 1H, 2H, 3H, 5H, 6H a 7H. V týchto mikrosatelitných lokusoch sme identifikovali od 3 do 9 alel s priemerom 5, 5 alely na lokus. Z frekvencie alel sme vypočítali hodnoty indexu diverzity, polymorfického informačného obsahu a pravdepodobnosť identity, ktorých priemerné hodnoty boli 0,664; 0,643 a 0,126 v uvedenom poradí. V dendrogramu zostrojenom pomocou hierarchickej klastrovej analýzy na uáklade UPGMA algoritmu sa nám podarilo odlíšiť všetkých 30 genotypov jačmeňa, čo potvrdzuje efektívnosť a užitočnosť mikrosatelitných markerov pri analýzach genetickej diverzity jačmeňa.
Key words:
jačmeň siaty, genetická diverzita, polymorfizmus, hordeíny, esterázy, mikrosatelitné markery

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited