Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marián Tomka, PhD.
Identifikačné číslo: 49941
Univerzitný e-mail: marian.tomka [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Mapovanie genómu jačmeňa na základe bielkovinových a DNA markerov.
Autor: Ing. Marián Tomka, PhD.
Pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Vedúci práce: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
Oponent 3:Ing. Edita Gregová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mapovanie genómu jačmeňa na základe bielkovinových a DNA markerov.
Abstrakt:Identifikácia a charakteristika genotypov jačmeňa siateho a hľadanie nových genetických zdrojov je nevyhnutným krokom pre zvyšovanie kvality nových odrôd v šľachtiteľských programoch. Cieľom práce bolo identifikovať, charakterizovať a diferencovať 30 genotypov jačmeňa siateho na základe polymorfizmu hordeínov, esteráz a mikrosatelitov. Elektroforetickou separáciou hordeínov sme identifikovali 85 línií a 49 rozdielnych hordeínových profilov. V analyzovanej kolekcii 30 genotypov jačmeňa bolo 20 heterogénnych, pričom počet línií sa pohyboval od 1 do 8. V siedmych hordeínových lokusoch (Hrd A, Hrd B, Hrd F, Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd G) sme celkovo identifikovali 33 rôznych alel s frekvenciou výskytu od 1,18 % do 60,00 %. Najvyšší počet alel (16) sme identifikovali v lokuse Hrd B a najmenej (3) v lokuse Hrd F. Analýzou esteráz sme v 30 genotypoch identifikovali 43 línií, z ktorých boli dve heterozygótne a 12 rozdielnych esterázových profilov. Frekvencia výskytu trinástich detegovaných esterázových alel sa pohybovali od 2,33 % do 93,02 %. Polymorfizmus DNA sme analyzovali pomocou 10 mikrosatelitných markerov lokalizovaných na chromozómoch 1H, 2H, 3H, 5H, 6H a 7H. V týchto mikrosatelitných lokusoch sme identifikovali od 3 do 9 alel s priemerom 5, 5 alely na lokus. Z frekvencie alel sme vypočítali hodnoty indexu diverzity, polymorfického informačného obsahu a pravdepodobnosť identity, ktorých priemerné hodnoty boli 0,664; 0,643 a 0,126 v uvedenom poradí. V dendrogramu zostrojenom pomocou hierarchickej klastrovej analýzy na uáklade UPGMA algoritmu sa nám podarilo odlíšiť všetkých 30 genotypov jačmeňa, čo potvrdzuje efektívnosť a užitočnosť mikrosatelitných markerov pri analýzach genetickej diverzity jačmeňa.
Kľúčové slová:jačmeň siaty, genetická diverzita, polymorfizmus, hordeíny, esterázy, mikrosatelitné markery

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene