Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Angelika Kútna, PhD.
Identifikačné číslo: 49961
Univerzitný e-mail: qkutna [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Katedra účtovníctva (FEM)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Dopady jednotlivých druhov daní na činnosť subjektov poľnohospodárskej prvovýroby
Autor:
Pracovisko: Katedra účtovníctva (FEM)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Dopady jednotlivých druhov daní na činnosť subjektov poľnohospodárskej prvovýroby
Abstrakt:
Fiškálna politika patrí medzi významné stabilizačné nástroje hospodárskej politiky každého štátu. Daňová politika ako súčasť fiškálnej politiky by mala prispievať k dosahovaniu dlhodobých cieľov hospodárskej politiky štátu, medzi ktorými má nezastupiteľné miesto rozvoj poľnohospodárstva. Hlavným cieľom dizertačnej práce je zhodnotenie vplyvu daňovej politiky štátu na podniky poľnohospodárskej prvovýroby v Slovenskej republike v období rokov 2001-2010 a definovanie možných opatrení v daňovej oblasti zameraných na podporu tohto odvetvia. Vecná stránka dizertačnej práce analyzuje a hodnotí úroveň vplyvu priamych a nepriamych daní na poľnohospodárske podniky. Osobitne hodnotí vplyv dane z príjmov právnických osôb a miestnych daní (dane z nehnuteľností a dane z motorových vozidiel). Zhodnotenie vplyvu priamych daní je rozšírené o zhodnotenie celkového daňovo-odvodového zaťaženia odvodmi do fondov sociálneho a zdravotného poistenia. Dizertačná práca kvantifikuje výšku ich vplyvu na celkové prevádzkové náklady poľnohospodárskych podnikov ako aj výšku daňového zaťaženia týmito daňami na ha poľnohospodárskej pôdy. Vo väzbe na novelizácie zákona o dani z pridanej hodnoty je v práci hodnotený vplyv týchto zmien na peňažné toky poľnohospodárskych podnikov a kvantifikovaná jeho výška prostredníctvom ukazovateľov "cena peňazí I" a "cena peňazí II". Pri hodnotení vplyvu dane z pridanej hodnoty na poľnohospodárske podniky je v dizertačnej práci hodnotený vývoj výsledkov podaných daňových priznaní poľnohospodárskych podnikov (nadmerných odpočtov a daňových povinností) a výška daňového zaťaženia daňou z pridanej hodnoty na ha poľnohospodárskej pôdy. Vzhľadom na špecifiká poľnohospodárskej prvovýroby, v oblasti selektívnych spotrebných daní, je ťažisko spracovania a hodnotenia v práci zamerané na daň z minerálneho oleja. Táto spotrebná daň má výrazný vplyv na prevádzkové náklady poľnohospodárskych podnikov. Dizertačná práca hodnotí výšku tohto vplyvu. Práca kvantifikuje aj výšku úspor nákladov poľnohospodárskych podnikov, ktoré vznikli spotrebou "daňovo zvýhodneného minerálneho oleja". V závere dizertačná práca hodnotí dopad spotrebnej dane z vína na poľnohospodárske podniky.
Kľúčové slová:
spotrebná daň z vína, spotrebná daň z minerálneho oleja, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, daň z príjmov právnických osôb, daňový systém, poľnohospodárske podniky SR, príspevky do fondov sociálneho a zdravotného poistenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene