Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tibor Krajč, PhD.
Identification number: 49965
University e-mail: qkrajc [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Agrobiology and Food Resources (SUA)

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Ichthyofauna Biodiversity of the Žilina Water Work´s Biocorridor
Written by (author): Ing. Tibor Krajč, PhD.
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent 2:Ing. Peter Lešo, PhD.
Opponent 3:doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biodiverzita ichtyofauny biokoridora vodného diela Žilina
Summary:ABSTRAKT Cieľom dizertačnej práce bolo sledovať a zadokumentovať vybrané kvalitatívne a kvantitatívne parametre ichtyofauny na dvoch vytipovaných lokalitách biokoridora vodného diela Žilina v rokoch 2003-2010 s dôrazom na zmeny v ichtyocenóze v jarnom a jesennom období. Počas monitoringu sme zaznamenali celkove 28 druhov rýb patriacich do 10 čeľadí: Cyprinidae -- belička európska (Alburnus alburnus), boleň dravý (Aspius aspius), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus), hrúz škvrnitý (Gobio gobio), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), lieň sliznatý (Tinca tinca), mrena severná (Barbus barbus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), pleskáč vysoký (Abramis brama), plotica červenooká (Rutilus rutilus), podustva severná (Chondrostoma nasus); Balitoridae -- slíž severný (Noemacheilus barbatulus); Salmonidae -- pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), sivoň potočný (Salvelinus fontinalis), hlavátka podunajská (Hucho hucho); Thymallidae -- lipeň tymianový (Thymallus thymallus); Cottidae -- hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus); Percidae -- hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus), ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis), zubáč veľkoústy (Sander lucioperca); Esocidae -- šťuka severná (Esox lucius); Lotidae -- mieň sladkovodný (Lota lota); Cobitidae--pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica) a Centrarchidae--slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus). Najčastejšie vyskytujúcimi sa druhmi rýb bol Phoxinus phoxinus, Cottus poecilopus, Salmo trutta m. fario, Alburnus alburnus, Gobio gobio, Leuciscus cephalus, Perca fluviatilis a Rutilus rutilus, ktoré sme zaznamenávali v každom love, na každej z vybratých lokalít. Najvyššie hodnoty kusovej dominancie boli potvrdené u Phoxinus phoxinus (41 %), Leuciscus cephalus (40 %) a Alburnus alburnus (38 %). Medzi eudominantné druhy v hmotnostnej dominancii patrili Leuciscus cephalus (59 %) a Salmo trutta m. fario (36,4 %). Hodnota abundancie v prepočte na 1 ha bola zaznamenaná od 2 725 -- 30 375 ks, s priemerom 13 163 ks. Relatívna abundancia (CPUE) varírovala od 2360 -- 33300 ks.ha-1.hod-1, s priemerom 12 666 ks.ha-1.hod-1. Najvyššiu abundanciu sme zistili u Alburnus alburnus 19 600 ks.ha-1 a u tohto druhu aj prostredníctvom ukazovateľa CPUE 24 000 ks.ha-1.hod-1. Hodnota ichtyomasy kolísala od 44--961 kg.ha-1, ukazovateľom CPUE od 85-699 ks.ha-1.hod-1. Najvyššia biomasa bola zaznamenaná u Leuciscus cephalus 560 kg.ha-1. 3 Široké druhové zloženie rýb kopíruje druhy vyskytujúce sa v hlavnom toku rieky Váh. Nadpriemerné hodnoty abundancie a biomasy sú príznačné pre chránené územie bez rybárskeho tlaku a bez rušivých vplyvov pre ichtyomasu. Sezónne zmeny početnosti a druhového zloženia sú typické pre biotopy ovplyvňované aktívnymi migráciami rýb.
Key words:rybí prechod, dominancia, ichtyomasa, monitoring., abundancia, biokoridor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited