Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Anton Kováčik, PhD.
 
Vědecko - výzkumný zaměstnanec - Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - přerušeno

Absolvent     Výuka
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vplyv vybraných environmentálnych polutantov na zdravotný stav koní
Autor: Ing. Miriam Baloghová
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Oponent:
Ing. Slavomír Mindek, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv vybraných environmentálnych polutantov na zdravotný stav koní
Abstrakt:
V práci sa zaoberáme získaním hematologických, biochemických parametrov, minerálneho profilu a enviromentálnych polutantov z celej krvi, nezrazenej krvi, krvného séra a krvného koláča koní. Odbery sme vykonali v štyroch lokalitách, pre účely porovnania výskytu a vplyvu vybraných enviromentálnych polutantov (konkrétne hliník, bárium, berýlium, kadmium, kobalt, chróm, meď, železo, mangán, molybdén, nikel, olovo, stroncium, tálium) na zdravotný stav koní. Tieto prvky sme merali v krvnom koláči aj v krvnom sére a zistili sme, že výsledky z krvného séra sú výrazne preukáznejšie a teda zároveň lepšie hodnotiteľné. Testy biochemické, hematologické a analýzu minerálneho profilu sme vykonávali za účelom odhadnutia zdravotného stavu sledovaných zvierat v jednotlivých lokalitách. Ďalšími analýzami sme získali priemerné hodnoty celej vzorky sledovaných zvierat pre každú lokalitu osobitne a tieto hodnoty sme použili na porovnanie s referenčnými hodnotami pre biochemické, hematologické a minerálne parametre. Korelačné analýzy sme tiež robili na základe týchto hodnôt a zamerali sme sa najmä na korelácie medzi hodnotami polutantov a ostatných parametrov, čím sme získali prehľad o možnom pôsobení týchto enviromentálnych polutantov na zdravotný stav koní. Vysoko preukázny je vplyv železa zmeraného v krvnom sére v lokalitách Nesvady a Drozdovo, ktoré preukázne P=0,0259 koreluje s draslíkom (K), preukázne P=0,0094 koreluje s chloridmi, s hodnotou P=0,0123 koreluje s priemernou koncentráciou hemoglobínu v určitom objeme erytrocytov (MCHC) a s preukáznosťou P=0,0449 koreluje s parametrom množstva triacylglycerolov (TG), ďalej s hodnotou P=0,022 koreluje s alanínaminotransferázou (ALT) a s hodnotou P=0,0407 koreluje so stredným objemom erytrocytov (MCV). Zmerané množstvo železa v krvnom sére v Nesvadoch je 99,58 mg/L v priemernej vzorke a 64,6 mg/L v priemernej vzorke v Drozdove. V tretej, urbánnej, lokalite Nitra sme prišli k nasledovným záverom. Pri prvkoch hliník, bárium, berýlium, kadmium, kobalt, chróm, mangán, molybdén, olovo, stroncium, tálium sme namerali výrazne zvýšené množstvo vo vzorkách získaných z krvného séra s porovnaní s ostatnými lokalitami. V súvise s týmto meraním sme sledovali parametre, ktoré prekračovali referenčné rozmedzie: cholesterol (CHOL), horčík (Mg), šírka distribúcie erytrocytov (RDWc), stredný objem doštičiek (MPV), percentuálne vyjadrenie množstva krvných doštičiek (PCT%) , a tiež parametre, ktoré boli nižšie ako referenčné rozpätie: alkalická fosfatáza (ALP), aspartátaminotransferáza (AST) a priemerná koncentrácia hemoglobínu v určitom objeme erytrocytov (MCHC). V štvrtej lokalite, Kiskunhalas v Maďarsku, sme nezaznamenali zvýšený výskyt u žiadneho prvku enviromentálnych polutantov. Na základe všetkých výsledkov zo sledovaných lokalít, tento výsledok pripisujeme odchovu koní extenzívnym spôsobom v rurálnom a poľnohospodársky ani inak priemyselne nevyužívanom, a teda neznečistenom, prostredí.
Klíčová slova:minerálny profil, enviromentálne polutanty, krv, kôň, klinická hematológia, klinická biochémia, ťažké kovy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně