Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Identifikačné číslo: 50481
Univerzitný e-mail: qkuzmisinova [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Podniky v triáde „podniky – univerzity – samospráva (regióny)"
Autor: Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Pracovisko: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Oponent 1:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Podniky v triáde „podniky – univerzity – samospráva (regióny)"
Abstrakt:Problematika habilitačnej práce "Podniky v kontexte triády (podniky -- univerzity -- samospráva (regióny)" zapadá do širšieho okruhu vysoko aktuálnych otázok ekonomického a celkového spoločenského rozvoja, resp. jeho budúcnosti. Téma rozvoja je neustále v centre záujmu na nadnárodnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni. Ak bola pôvodne pozornosť v oblasti rozvoja orientovaná najmä na ekonomickú stránku problému v koncentrácii na podnikateľské subjekty, postupne dochádza k systémovému poňatiu podnikov v rámci podnikateľského prostredia. Bezprostredným podnetom formulácie témy práce je vzostup znalostných ekonomík, zvýšená globálna konkurencia, ktoré vyvolávajú väčší dôraz na hľadanie nových prístupov k chápaniu prosperity a ku hľadaniu kľúčových subjektov, spôsobov a faktorov tvorby bohatstva. Globalizácia a technologické zmeny zvýraznili význam znalostných zložiek podnikov, regiónov, štátov, sveta, posilnili efekty zhlukovania na optimalizáciu tvorby a toku znalostí, ako aj interakcií medzi nimi v rámci určitého ekonomického priestoru a podmienok, ktoré by ich dokázali efektívne tvoriť a využívať. Spoločné vnímanie príležitostí a hrozieb aktérmi triády predstavuje základ, z ktorého sa vynárajú spoločné vízie, stratégie a dokonca aj konkrétne akčné plány založené na zbližovaní podnikateľských subjektov, vysokých škôl, regionálnych verejných orgánov bližšie do konkurenčnej strategickej aliancie. Uvedeným východiskám zodpovedá štruktúra a obsah práce. V rámci teoreticko - metodologických východísk postavenia a úlohy podnikov a podnikania v triáde "podniky - univerzity - samospráva (regióny)" je pozornosť venovaná prístupom k teoretickému vymedzeniu, pochopeniu vývoja a úlohy komponentu podnikania a participujúcich komponentov - vzdelávania a regionálnemu komponentu. Meranie a hodnotenie komponentu podnikania a komponentu vzdelávania v regionálnom podnikateľskom prostredí Slovenska ponúka jeho štatistickú analýzu ako východiska tvorby stratégií zameraných na využitie možností a úloh podnikov pri praktickej aplikácii systému triády "podniky -- univerzity -- samospráva (regióny)" v podmienkach znalostnej ekonomiky napr. vo forme Triple Helix, podnikateľskej univerzity, klastrov. Hlavným výsledkom habilitačnej práce je novo koncipovaný a kompaktný pohľad na skúmanú problematiku vychádzajúci z najnovších poznatkov, ktorý môže nájsť uplatnenie v podnikových stratégiách a byť významným rozvojovým podnetom pre aktérov triády.
Kľúčové slová:univerzity, samospráva, triáda, podniky

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene