Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Ďuračka
Identification number: 52300
University e-mail: xdurackam [at] is.uniag.sk
 
1502V00  Molecular Biology D-MBI
FBFS D-MBI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of quercetin on in vitro induced bacterial contamination of rabbit ejaculates by Enterococcus faecalis
Written by (author): Ing. Michal Ďuračka
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv kvercetínu na in vitro indukovanú kontamináciu králičích ejakulátov baktériou Enterococcus faecalis
Summary:Bakteriálna kontaminácia ejakulátov a jej následný dopad na fertilizačný potenciál spermií je intenzívne diskutovanou témou. Predísť deštrukčným účinkom baktérií v uchovaných ejakulátoch možno pridaním antibiotík do semenných extenderov. Vzhľadom na zvyšujúcu sa rezistenciu baktérií voči antibiotikám je nevyhnutné hľadať alternatívy. Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo porovnať účinok tradične využívaných antibiotík (penicilín, gentamicín, kanamycín) s bioaktívnou látkou (kvercetín) v prostredí uropatogénnej baktérie (Enterococcus faecalis) na králičie spermie, z ktorých bola izolovaná. V časoch 0, 2, 4 a 6 hodín sme pozorovali zmeny štrukturálnej integrity a funkčnej aktivity samčích reprodukčných buniek. Pohyblivosť králičích spermií sme analyzovali použitím CASA (Computer-assisted sperm analysis) systému. Produkciu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) sme stanovili chemiluminiscenčnou reakciou. Mitochondriálnu aktivitu vyjadrenú cez mitochondriálny membránový potenciál sme analyzovali fluorimetricky využitím farbiva JC-1. Chromatín-disperzným (SCD) testom sme určili poškodenie DNA. Výsledky analýzy pohyblivosti spermií ukázali ako najúčinnejší suplement gentamicín, ktorý po 6 hodinách signifikantne (P <0,001) zvýšil motilitu spermií. Kvercetín zvýšil pohyblivosť s hladinou významnosti P <0,05. Výsledky analýzy tvorby ROS ukázali, že indukovaný bakteriálny oxidatívny stres dokázal najúčinnejšie neutralizovať kvercetín (P<0,001). Zachovanie mitochondriálneho membránového potenciálu ovplyvnil najúčinnejšie kvercetín so štatistickým významom P<0,01. Z výsledkov analýzy fragmentácie DNA vyplýva, že baktéria v kombinácii s antibiotikami - gentamicínom a kanamycínom vysoko preukazne (P<0,01) a penicilínom preukazne (P<0,05) poškodzovali DNA samčích gamét. Na druhej strane kvercetín v prítomnosti baktérie preukazne znížil (P<0,05) fragmentáciu DNA. Baktérie signifikantne (P<0,001) znížili počet buniek s neporušenou membránovou integritou po 6 hodinách kultivácie, pozorovali sme najmä signifikantné zvýšenie (P<0,001) nekrotických buniek. Spomedzi experimentálnych látok vplýval kvercetín najúčinnejšie na zachovanie membrány spermií. Zhodnotili sme, že protekčné účinky kvercetínu sa v štyroch z piatich sledovaných parametroch nielenže vyrovnal, ale aj prevýšil účinky dosiahnuté použitím antibiotík. Preto v ďalších štúdiách navrhujeme použitie kvercetínu ako suplementu semenných extenderov.
Key words:antibiotiká, kvercetín, spermie, bakteriálna infekcia, Enterococcus faecalis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited