Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Identifikačné číslo: 52716
Univerzitný e-mail: tatiana.bencova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Katedra financií (FEM)
 
  Doplňujúce pedagogické štúdium - Učiteľstvo odborných predmetov C-DPS
FEM C-DPS ext [sem 3, roč 2]
Celoživotné vzdelávanie, externá prezenčná forma
2. ročník / 3. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Analýza efektívnosti poľnohospodárskych podnikov s odvetvovou štruktúrou s využitím sieťovej DEA
Autor:
Ing. Tatiana Bencová, PhD.
Pracovisko: Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Fandel, CSc.
Oponent 1:
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Analýza efektívnosti poľnohospodárskych podnikov s odvetvovou štruktúrou s využitím sieťovej DEA
Abstrakt:Štandardná DEA nedokáže identifikovať špecifické zdroje neefektívnosti na úrovni jednotlivých odvetví z ktorých sa skladá produkčný proces. Viaceré empirické štúdie využívajú na meranie efektívnosti poľnohospodárskych podnikov neparametrický prístup štandardnej DEA. Jednou z hlavných nevýhod použitia štandardnej DEA je nezohľadnenie medziproduktu, ktorý je typický pre poľnohospodárske podniky s kombinovanou rastlinnou a živočíšnou výrobou. Výsledky sieťovej DEA dokážu ponúknuť relevantné informácie, ktoré by inak zostali skryté v tzv. čiernej skrinke transformačného procesu. Poľnohospodárske podniky sú príkladom rozhodovacích jednotiek s vnútornou štruktúrou tvorenou zo vzájomných vzťahov medzi jednotlivými odvetviami, kde jednotlivé odvetvia hrajú významnú úlohu pri meraní efektívnosti. Odvetvia si medzi sebou vymieňajú vstupy a výstupy vo forme medziproduktov v statickom a dynamickom medzi-časovom poňatí. Hlavný cieľ dizertačnej práce sa skladá z dvoch parciálnych cieľov. Prvým je klasifikácia sieťových modelov a prehľad empirických štúdií využitím schematických znázornení a matematických vyjadrení optimalizačných úloh. Druhým cieľom je priblížiť aplikáciu týchto modelov na meranie efektívnosti v poľnohospodárskom sektore. V metodike práce sú definované a popísané tri hlavné typy sieťových DEA modelov: dvoj-stupňový DEA model, viac-stupňový model a dynamický model. Pre každý z týchto modelov je vytvorená matematická formulácia a možné uplatnenie v poľnohospodárskych podnikoch. Hlavným znakom sieťových modelov je fakt, že efektívnosť rozhodovacej jednotky závisí od efektívnosti jej odvetví, čoho výsledkom je zvýšenie diskriminačnej schopnosti sieťových DEA modelov. Sieťová DEA je vhodným nástrojom na detailnejšiu identifikáciu zdrojov neefektívnosti, nakoľko manažér daného odvetvia dokáže promptnejšie a cielenejšie reagovať na danú neefektívnosť v rámci procesov operačného manažmentu. Toto tvrdenie bolo v práci dokázané aplikáciou sieťovej DEA pre poľnohospodárske podniky, kde boli potvrdené výhody sieťovej DEA v porovnaní so štandardnou DEA. Dizertačná práca je podnetom pre ďalší výskum v danej oblasti z hľadiska návrhu nových sieťových modelov a podnecuje uplatnenie sieťovej DEA v prostredí zložitých odvetvových štruktúr poľnohospodárskych podnikov.
Kľúčové slová:
Efektívnosť, Odvetvové systémy, Poľnohospodárske podniky, Sieťová DEA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene