Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Erik Janšto
Identification number: 52963
University e-mail: xjansto [at] is.uniag.sk
 
6280V08  Agrarian Trade and Marketing D-ATM
FEM D-ATM den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of marketing strategy of selected agricultural company
Written by (author): Ing. Erik Janšto
Department: Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Opponent:Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh marketingovej stratégie vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Summary:Témou predkladanej diplomovej práce je návrh marketingovej stratégie pre vinársky podnik Víno Natural Domin & Kušický. Firmu sme oslovili s cieľom navrhnúť pre ňu marketingové stratégie, aby jej BIO víno spoznala široká spotrebiteľská verejnosť. Prvú časť práce tvorí teoretické vymedzenie skúmanej problematiky marketingového mixu a stratégií s dôrazom na marketingovú komunikáciu. V druhej a tretej časti sú definované ciele a metódy skúmania, ktoré boli využívané v celej práci. Ťažiskom práce je štvrtá časť, ktorá hodnotí súčasnú situáciu podniku prostredníctvom 7P. Výskum je založený na dotazníku zameranom na otázky, ktoré hodnotia stav spotrebiteľského správania sa v oblasti hodnotenia kvality, nákupu a konzumácie vína. Na základe analýz sú v práci vytvorené vlastné návrhy na dosiahnutie stanovených cieľov. Návrhy môže vinársky podnik Víno Natural Domin & Kušický v budúcnosti využiť pre ďalší rozvoj.
Key words:marketing, stratégia, komunikácia, značka, bio víno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited