Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Identifikačné číslo: 56426
Univerzitný e-mail: zuzana.jurickova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Nové trendy rozvoja v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Autor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Oponent 2:Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Igor Kosír, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové trendy rozvoja v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Abstrakt:Hlavným cieľom dizertačnej práce, je vyhodnotenie súčasného stavu manažmentu v poľnohospodárskych podnikoch Slovenskej republiky, identifikácia rozvojových trendov v manažérskych kompetentnostiach, stanovenie tých faktorov, ktoré podľa agromanažérov poľnohospodárskych podnikov predstavujú kľúčové podmienky úspešnosti podnikov, resp. prekážky na ceste k vyššej konkurencieschopnosti, ako aj identifikácia nových trendov pri využívaní metód, techník, nástrojov a prístupov k riadeniu. Prvá časť práce sa zaoberá rozborom a charakterizovaním pojmov riešenej problematiky doma a v zahraničí. Rozoberá základné súvislosti a východiská vedeckej disciplíny manažmentu a popisuje nové trendy jeho rozvoja. Táto kapitola je rozdelená do 7 problémových okruhov. Vlastná časť práce je venovaná hodnoteniu zistených a využívaných trendov v manažmente. Úvodnou časťou do tejto kapitoly je vyhodnotenie podmienok v ktorých sa poľnohospodárske podniky nachádzali po spoločensko-politických a ekonomických zmenách a ako tieto zmeny vplývali na charakter manažérskej práce agropodnikateľov. Základnou metódou výskumu bol dotazníkový prieskum, ktorý sa uskutočnil v 96 poľnohospodárskych podnikoch. Získané výsledky boli spracované štatistickými metódami. Dosiahnuté výsledky dokumentujú, že dynamické zmeny, ktorými naše poľnohospodárstvo prešlo, mali veľký vplyv na zmenu charakteru ich práce. Na druhej strane treba konštatovať, že k tomu aby naši agromanažéri boli viac konkurencieschopnejší v rámci EÚ, je potrebné aby boli inštitucionálne viac podporovaní pri transfere inovácií a informácií. Súčasná, komplikovaná ekonomická a spoločenská situácia vyvoláva potrebu neustáleho sa zdokonaľovania, aplikácie inovovaných prístupov a spôsobov riadenia. Moderné spôsoby manažmentu sú pre udržanie konkurenčnej výhody nevyhnutné a preto posledná časť práce obsahuje návrh na využitie poznatkov pre ďalší rozvoj vedy a praxe.
Kľúčové slová:manažment, funkcie manažmentu, poľnohospodársky podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene