Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Dávid Dežerický
Identifikačné číslo: 60906
Univerzitný e-mail: xdezericky [at] is.uniag.sk
 
4127T02  krajinné inžinierstvo I-KII
FZKI I-KII den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník / 3. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 3

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
Autor: Bc. Dávid Dežerický
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Oponent:Ing. Mária Renčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
Abstrakt:Vegetácia je dôležitý prvok v krajine špeciálne nelesná drevinová vegetácia v poľnohospodárskej krajine. Bakalárska práca sa zameriava na analýzu zelene, ktorá bude tvoriť podkladový materiál pre vyhotovenie miestneho územného systému ekologickej stability. V práci sme vybrali modelové územie (Nitrianske Hrnčiarovce) v ktorom sme nazbierali dáta terénnym prieskumom, digitalizáciou územia pomocou dostupných máp a vedeckých prác, ktoré prebiehali v katastrálnom území. Keďže 53% modelového územia je využívané poľnohospodárskou aktivitou prejavuje sa tu nedostatok stabilných znakov krajiny. Jedným zo znakov je nedostatok nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, ktorá by posilňovala krajinu protieróznými vlastnostiam a tvorila biocentrá a migračné cesty. Z týchto dôvodu odporúčame výsadbu líniovej vegetácie popri poľných komunikácií tým znížime riziko veternej erózie, vytvoríme dôležité interakčné prvky/biokoridory v krajine a zvýšime ekologickú stabilitu územia.
Kľúčové slová:vegetácia, nelesná drevinová vegetácia, ekologická stabilita, krajina, poľnohospodárska krajina, miestny územný systém ekologickej stability

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene