Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Soňa Bellérová
Identification number: 62885
University e-mail: sona.bellerova [at] uniag.sk
 
lecturer - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
 
External colleague - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:A sculptural object as part of garden space
Written by (author): Bc. Lucia Sršňová
Department: Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Thesis supervisor: Mgr. art. Soňa Bellérová
Opponent:Ing. Katarína Rovná, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sochársky objekt ako súčasť záhradné priestoru
Summary:Bakalárska práca sa venuje forme a spôsobu využitia barokového sochárskeho objektu v záhradno-architektonických kompozíciách v najznámejších svetových aj slovenských záhradných priestoroch. V teoretickej časti sa zaoberá základným vymedzením pojmov z umeleckého a záhradno-architektonického hľadiska, vznikom a rozšírenia baroka, barokového umenia, barokového sochárstva, tematickým spracovaním a typom barokových sôch v záhradnej kompozícii. Obsahuje popis záhradno-architektonických diel s upriamením na využitie barokových sôch v najznámejších svetových záhradách z hľadiska územného členenia a slovenských záhrad. Vo vlastnej práci je rozpracované riešenie záujmového územia doplnené o vybraný sochársky objekt. V praktickej časti práce je doložená výkresová dokumentácia navrhovanej sochy a návrhu reprezentatívnej záhrady rozprestierajúcej sa pred budovou kaštieľa. Použitie sochárskeho objektu v záhradných priestoroch je dôležité z hľadiska dotvorenia a vytvorenia jednoty kompozície.
Key words:socha, záhrada, kompozícia, barok, záhradný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited