Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Adriana Handzušová
Identification number: 634
University e-mail: adriana.handzusova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Hodnotenie svetlého piva skladovaného za rôznych podmienok
Bojňanská, Tatiana -- Frančáková, Helena -- Handzušová, Adriana
Hodnotenie svetlého piva skladovaného za rôznych podmienok. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001, p. 118--121. ISBN 80-7137-947-6.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2001Details
2.Obohacovanie cestovín za účelom zlepšenia ich nutričnej kvality = Enriching of pasta aimed at nutritional quality improvement
Bojňanská, Tatiana -- Handzušová, Adriana
Obohacovanie cestovín za účelom zlepšenia ich nutričnej kvality = Enriching of pasta aimed at nutritional quality improvement. In DUCHOŇOVÁ, V. -- KOPČEKOVÁ, J. -- FATRCOVÁ ŠRAMKOVÁ, K. Výživa a potraviny pre tretie tisícročie Spoločné stravovanie : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 13.-14. október 2004. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004, p. 61--64. ISBN 80-8069-421-4.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2004Details
3.The influence of different storing conditions on the quality of dark beer
Bojňanská, Tatiana -- Frančáková, Helena -- Handzušová, Adriana
Vplyv rôznych podmienok skladovania na kvalitu tmavého piva. In Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, p. 188--191. ISBN 80-8069-126-6.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2002Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.