Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubica Civáňová
Identification number: 638
University e-mail: lubica.civanova [at] uniag.sk
 
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT - Department of Regional Bioenergy (FESRD)
Secretary - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Contacts     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Biogas production from amaranth through dry fermentation technology
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Jančo, Štefan -- Košík, Lukáš -- Fodora, Marián -- Civáňová, Ľubica
Výroba bioplynu z láskavca technológiou suchej fermentácie = Biogas production from amaranth through dry fermentation technology. In POSPÍŠIL, R. Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. p. 21--28.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiáchDetails
2.Biogas upgrading using natural zeolities
Jančo, Štefan -- Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Civáňová, Ľubica
Úprava bioplynu pomocou prírodného zeolitu: Biogas upgrading using natural zeolities.  In XIV. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2012 : konaná pod záštitou rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc.a dekana Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD. pri príležitosti 250. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 205. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku, 60. výročia založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, 11. - 12. jún 2012, Zvolen, Slovenská republika = The international conference of young scientists 2012 : held under the patronage of rector of the Technical university in Zvolen prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. and dean of Faculty of environmental and manufacturing technology doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD. at the occasion of 250th jubilee of academic technical study in Slovakia, 205th jubilee of academic forestry study in Slovakia, 60th jubilee of the University of forestry and wood technology, June 11th - 12th 2012, Zvolen, Slovak Republic. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. (2012), p. 149--154. ISBN 978-80-228-2342-5.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2012Details
3.Design of an experimental device for the comparison of biogas production efficiency through wet and dry fermentation
Pohuba, Stanislav -- Fodora, Marián -- Jančo, Štefan -- Civáňová, Ľubica
Návrh experimentálneho zariadenia na porovnávanie efektívnosti tvorby bioplynu pri mokrej a suchej fermentácii: Design of an experimental device for the comparison of biogas production efficiency through wet and dry fermentation.  In Technika v technológiách agrosektora 2012. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2012), p. 157--163. ISBN 978-80-552-0895-4.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2012Details
4.Kofermantácia láskavca pri produkcii bioplynu
Gaduš, Ján -- Civáňová, Ľubica -- Giertl, Tomáš -- Jančo, Štefan -- Košík, Lukáš
Kofermantácia láskavca pri produkcii bioplynu. In Agrobioenergia. 5, (2011), p. 23--25. ISSN 1336-9660.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2011Details
5.Návrh zariadenia na homogenizáciu laboratórnych vzoriek z biokalu = Design of device for laboratory samples homogenization of biomass
Gaduš, Ján -- Jančo, Štefan -- Giertl, Tomáš -- Civáňová, Ľubica
Návrh zariadenia na homogenizáciu laboratórnych vzoriek z biokalu = Design of device for laboratory samples homogenization of biomass.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 : pri príležitosti 42. výročia založenia Technickej fakulty SPU v Nitre a 18. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre : zborník vedeckých prác Nitra, 26. mája 2011. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), p. 69--72. ISBN 978-80-552-0585-4. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2011/zborniky/16-11/gadus.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2011Details
6.Optimization of cyclone filter wall thickness
Fodora, Marián -- Jančo, Štefan -- Pohuba, Stanislav -- Civáňová, Ľubica
Optimalizácia hrúbky stien cyklónového filtra: Optimization of cyclone filter wall thickness.  In Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), p. 37--40. ISBN 978-80-552-1020-9. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/030-13/s1-Fodora.pdf.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2013Details
7.Skúsenosti z kofermentácie láskavca pri výrobe bioplynu = Experiences with amaranth co-fermentation at biogas production
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Jančo, Štefan -- Civáňová, Ľubica
Skúsenosti z kofermentácie láskavca pri výrobe bioplynu = Experiences with amaranth co-fermentation at biogas production. In POSPÍŠIL, R. Pestovanie a využitie láskavca (Amaranthus L.) a iných plodín na energetické účely : zborník vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011, p. 22--28. ISBN 978-80-552-0561-8.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2011Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.