Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Identifikační číslo: 712
Univerzitní e-mail: renata.zahorska [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dekanát TF (TF)

Kontakty     
     
Závěrečná práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
Autor: Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 1:
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Oponent 2:
doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
Abstrakt:
V podmienkach Slovenskej republiky zohráva strojárska výroba dôležité miesto a významne prispieva k zvyšovaniu hrubého domáceho produktu. Neoddeliteľnou súčasťou strojárskej výroby je však aj produkcia odpadov rôzneho druhu, ktoré zaťažujú životné prostredie. V rámci riešenia dizertačnej práce bola pozornosť zameraná na hospodárenie s odpadmi vo vybranej strojárskej firme RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra, ktorá realizuje v rámci svojho výrobného programu určitý sortiment výrobných technológií (trieskové obrábanie, tvárnenie kovových materiálov za studena, valcovanie závitov, povrchová úprava kovov, triedenie, metrológia, montáž), ktorých obsah a štruktúra sú zamerané na výsledné produkty spojovacie súčiastky. V rámci kontaktov s touto firmou boli získané podrobné informácie o výrobných technológiách a o sortimente vyrábaných súčiastok. Kľúčová pozornosť je venovaná klasifikácii odpadov vznikajúcich v strojárskej výrobe a celkovému manažmentu odpadového hospodárstva v danej firme. Podrobne je analyzované platforma determinujúca hospodárenie s odpadmi na báze aktuálnej legislatívy. V rámci dizertačnej práce bol zhromaždený potrebný rozsah údajov charakterizujúcich časový priebeh produkcie jednotlivých druhov odpadov a tieto údaje boli vyhodnotené prostredníctvom matematickoštatistického aparátu. Na základe použitia metódy SWOT analýzy je objektívne posúdené hospodárenie s odpadmi v danom podniku z pohľadu silných a slabých stránok, determinovania príležitosti, ako aj možné ohrozenia. Na základe výsledkov SWOT analýzy bolo konštatované, že firma RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra má dokonale organizovaný systém hospodárenia s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s realizáciou jednotlivých výrobných technológií, pričom riadenie tohto systému je organicky zaradené do celkového manažmentu tejto spoločnosti. Fungovanie celého systému odpadového hospodárstva vo firme RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra, rešpektuje aktuálnu legislatívu. Získané výsledky majú veľmi dobrú vypovedaciu hodnotu.
Klíčová slova:
strojárska výroba, technológie, manažment odpadového hospodárstva, viacfaktorová analýza, SWOT analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně