Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Identification number: 712
University e-mail: renata.zahorska [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dean's Office of the FAE (TF)

     Graduate
     
Final thesis
     
Publications
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Investigation of the effects of production in engineering company on environment
Written by (author):
Department: Department of Machines and Production Biosystems (TF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:
doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
Opponent 3:
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
Summary:
V podmienkach Slovenskej republiky zohráva strojárska výroba dôležité miesto a významne prispieva k zvyšovaniu hrubého domáceho produktu. Neoddeliteľnou súčasťou strojárskej výroby je však aj produkcia odpadov rôzneho druhu, ktoré zaťažujú životné prostredie. V rámci riešenia dizertačnej práce bola pozornosť zameraná na hospodárenie s odpadmi vo vybranej strojárskej firme RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra, ktorá realizuje v rámci svojho výrobného programu určitý sortiment výrobných technológií (trieskové obrábanie, tvárnenie kovových materiálov za studena, valcovanie závitov, povrchová úprava kovov, triedenie, metrológia, montáž), ktorých obsah a štruktúra sú zamerané na výsledné produkty spojovacie súčiastky. V rámci kontaktov s touto firmou boli získané podrobné informácie o výrobných technológiách a o sortimente vyrábaných súčiastok. Kľúčová pozornosť je venovaná klasifikácii odpadov vznikajúcich v strojárskej výrobe a celkovému manažmentu odpadového hospodárstva v danej firme. Podrobne je analyzované platforma determinujúca hospodárenie s odpadmi na báze aktuálnej legislatívy. V rámci dizertačnej práce bol zhromaždený potrebný rozsah údajov charakterizujúcich časový priebeh produkcie jednotlivých druhov odpadov a tieto údaje boli vyhodnotené prostredníctvom matematickoštatistického aparátu. Na základe použitia metódy SWOT analýzy je objektívne posúdené hospodárenie s odpadmi v danom podniku z pohľadu silných a slabých stránok, determinovania príležitosti, ako aj možné ohrozenia. Na základe výsledkov SWOT analýzy bolo konštatované, že firma RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra má dokonale organizovaný systém hospodárenia s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s realizáciou jednotlivých výrobných technológií, pričom riadenie tohto systému je organicky zaradené do celkového manažmentu tejto spoločnosti. Fungovanie celého systému odpadového hospodárstva vo firme RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra, rešpektuje aktuálnu legislatívu. Získané výsledky majú veľmi dobrú vypovedaciu hodnotu.
Key words:
strojárska výroba, technológie, manažment odpadového hospodárstva, viacfaktorová analýza, SWOT analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited