Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Identifikačné číslo: 712
Univerzitný e-mail: renata.zahorska [at] uniag.sk
 
dekanát - centrum - Dekanát TF (TF)

Kontakty     Absolvent
     
Záverečná práca
     
Publikácie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
Autor:
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
Oponent 3:
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
Abstrakt:
V podmienkach Slovenskej republiky zohráva strojárska výroba dôležité miesto a významne prispieva k zvyšovaniu hrubého domáceho produktu. Neoddeliteľnou súčasťou strojárskej výroby je však aj produkcia odpadov rôzneho druhu, ktoré zaťažujú životné prostredie. V rámci riešenia dizertačnej práce bola pozornosť zameraná na hospodárenie s odpadmi vo vybranej strojárskej firme RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra, ktorá realizuje v rámci svojho výrobného programu určitý sortiment výrobných technológií (trieskové obrábanie, tvárnenie kovových materiálov za studena, valcovanie závitov, povrchová úprava kovov, triedenie, metrológia, montáž), ktorých obsah a štruktúra sú zamerané na výsledné produkty spojovacie súčiastky. V rámci kontaktov s touto firmou boli získané podrobné informácie o výrobných technológiách a o sortimente vyrábaných súčiastok. Kľúčová pozornosť je venovaná klasifikácii odpadov vznikajúcich v strojárskej výrobe a celkovému manažmentu odpadového hospodárstva v danej firme. Podrobne je analyzované platforma determinujúca hospodárenie s odpadmi na báze aktuálnej legislatívy. V rámci dizertačnej práce bol zhromaždený potrebný rozsah údajov charakterizujúcich časový priebeh produkcie jednotlivých druhov odpadov a tieto údaje boli vyhodnotené prostredníctvom matematickoštatistického aparátu. Na základe použitia metódy SWOT analýzy je objektívne posúdené hospodárenie s odpadmi v danom podniku z pohľadu silných a slabých stránok, determinovania príležitosti, ako aj možné ohrozenia. Na základe výsledkov SWOT analýzy bolo konštatované, že firma RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra má dokonale organizovaný systém hospodárenia s odpadmi, ktoré vznikajú v súvislosti s realizáciou jednotlivých výrobných technológií, pričom riadenie tohto systému je organicky zaradené do celkového manažmentu tejto spoločnosti. Fungovanie celého systému odpadového hospodárstva vo firme RIBE Slovakia, k. s., závod Nitra, rešpektuje aktuálnu legislatívu. Získané výsledky majú veľmi dobrú vypovedaciu hodnotu.
Kľúčové slová:
strojárska výroba, technológie, manažment odpadového hospodárstva, viacfaktorová analýza, SWOT analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene