Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Anna Kolesárová, PhD.
Identification number: 831
University e-mail: anna.kolesarova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The effect of hyperthermia on the structure of parenchymatous organs in vivo and in vitro
Written by (author): Ing. Anna Kolesárová, PhD.
Department: Department of Animal Physiology (FBFS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Opponent 2:prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.
Opponent 3:doc. RNDr. František Strejček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv hypertermie na štruktúru parenchymatóznych orgánov in vivo a in vitro
Summary:Z mnohých klimatických faktorov ktoré pôsobia na organizmus živočíchov má najväčší vplyv práve teplota prostredia. Vysoká teplota - hypertermia, je považovaná za najviac stresujúci faktor vplývajúci na rôzne biologické systémy. Orgány urogenitálnej sústavy patria medzi najdynamickejšie orgány v organizme živočíchov, ktoré veľmi senzitívne reagujú na rôzne vplyvy prostredia. Cieľom: dizertačnej práce bolo sledovať vplyv vysokej teploty prostredia (34, 36 a 38 stupňov C počas 28 dní na štrukturálne zmeny parenchymatóznych orgánov (obličiek, semenníkov, vaječníkov), a detegovať ich štrukturálne odchýlky. Zároveň zistiť výskyt apoptózy v semenníkoch králikov vystavených hypertermickému stresu (in vivo) a stanoviť vplyv vyššej teploty inkubácie buniek na základe biochemického statusu a prejavu viability (in vitro). Metodika: Biologickým materiálom pre in vivo štúdie boli brojlerové králiky, na ktorých sme sledovali (v I. -- III. etapách) vplyv rozdielne vysokej teploty prostredia. Vzorky z orgánov týchto zvierat sme podrobili histologickej analýze a na pripravených preparátoch sme hodnotili mikroskopickú stavbu a základné morfometrické kritériá jednotlivých štruktúr. Na testikulárnom tkanive sme hodnotili TUNEL analýzou aj prípadné apoptotické zmeny. Na in vitro analýzu vplyvu teploty na životaschopnosť adrenokarcinomových buniek (NCl-H295R) sme použili mitochondriálny toxický test (MTT). Supernatant týchto buniek bol použitý na biochemickú analýzu. Výsledky: Pri patologicko-anatomickej pitve parenchým žiadneho sledovaného orgánu nevykazoval známky patologického poškodenia, len na histologických preparátoch pochádzajúcich od jedincov vystavených teplote 38 stupňov C sa prejavilo výrazné poškodenie základných testikulárných štruktúr. Na obličkách sa vplyv dlhodobej hypertermie prejavil atrofickými zmenami (zmenšenie priemerov) funkčných štruktúr obličkového parenchýmu najmä u mláďat. V skupine dospelých zvierat sa zmeny týkali hlavne tubulov v I. etape pokusu a prejavili sa zhrubnutím epitelu. Teploty 34 stupňovC a 36 stupňov C nemali výraznejší vplyv na percentuálne zastúpenie obličkových teliesok, glomerulov a epitelu v obidvoch skupinách. Výrazné zmeny sa prejavili pri teplote prostredia 38 stupňov C a to poklesom percentuálneho zastúpenia glomerulov mláďat, čo súvisí so spomínanou atrofiou štruktúry. Na semenníkoch sa najvýraznejšie zmeny prejavili pri teplote 38 stupňov C a to preukazným zvýšením priemerov semenotvorných kanálikov, lumenu a preukazným znížením výšky epitelu v obidvoch skupinách a tiež poklesom percentuálneho zastúpenia semenotvorného epitelu, nárastom zastúpenia lumenu a väziva dospelých králikov aj mláďat. Negatívny vplyv hypertermie sa prejavil aj štatisticky preukaznou (P<0,001) prítomnosťou apoptoticky pozitívnych buniek, ktorých počet sa so stúpajúcou teplotou zvyšoval. Teplota 38°C mala negatívny dopad aj na štruktúru vaječníkov, ktorý sa prejavil najmä atrofiou folikulov. Pri In vitro analýze metódou MTT sme dokázali, že teplota 38 stupňov C (teplota inkubácie buniek), neznižovala viabilitu (životaschopnosť) adrenokarcinomových buniek. Pri stanovení biochemického statusu týchto buniek sme zaznamenali zmeny spôsobené sledovanou teplotou kultivácie pri hodnotení minerálneho profilu, ktoré sa prejavili signifikantným poklesom koncentrácie sodíka a vápnika. Pri hodnotení bielkovinového profilu vykazovala signifikantné zvýšenie len koncentrácia močoviny a zistili sme aj pokles koncentrácie glukózy. Záver: Na základe zistených výsledkov možno konštatovať, že teploty prostredia (34, 36, 38 stupňov C) pôsobiace počas 28 dní vyvolávajú procesy počas ktorých dochádza k zmenám mikromorfometrických parametrov základných štruktúr parenchymatóznych orgánov urogenitálneho systému.
Key words:obličky, vaječníky, semenníky, viabilita buniek, hypertermia, apoptóza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited