Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Anna Kolesárová, PhD.
Identifikačné číslo: 831
Univerzitný e-mail: anna.kolesarova [at] uniag.sk
 

               Záverečná práca
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vplyv hypertermie na štruktúru parenchymatóznych orgánov in vivo a in vitro
Autor:
Ing. Anna Kolesárová, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.
Oponent 2:prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc.
Oponent 3:prof. RNDr. František Strejček, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv hypertermie na štruktúru parenchymatóznych orgánov in vivo a in vitro
Abstrakt:
Z mnohých klimatických faktorov ktoré pôsobia na organizmus živočíchov má najväčší vplyv práve teplota prostredia. Vysoká teplota - hypertermia, je považovaná za najviac stresujúci faktor vplývajúci na rôzne biologické systémy. Orgány urogenitálnej sústavy patria medzi najdynamickejšie orgány v organizme živočíchov, ktoré veľmi senzitívne reagujú na rôzne vplyvy prostredia. Cieľom: dizertačnej práce bolo sledovať vplyv vysokej teploty prostredia (34, 36 a 38 stupňov C počas 28 dní na štrukturálne zmeny parenchymatóznych orgánov (obličiek, semenníkov, vaječníkov), a detegovať ich štrukturálne odchýlky. Zároveň zistiť výskyt apoptózy v semenníkoch králikov vystavených hypertermickému stresu (in vivo) a stanoviť vplyv vyššej teploty inkubácie buniek na základe biochemického statusu a prejavu viability (in vitro). Metodika: Biologickým materiálom pre in vivo štúdie boli brojlerové králiky, na ktorých sme sledovali (v I. -- III. etapách) vplyv rozdielne vysokej teploty prostredia. Vzorky z orgánov týchto zvierat sme podrobili histologickej analýze a na pripravených preparátoch sme hodnotili mikroskopickú stavbu a základné morfometrické kritériá jednotlivých štruktúr. Na testikulárnom tkanive sme hodnotili TUNEL analýzou aj prípadné apoptotické zmeny. Na in vitro analýzu vplyvu teploty na životaschopnosť adrenokarcinomových buniek (NCl-H295R) sme použili mitochondriálny toxický test (MTT). Supernatant týchto buniek bol použitý na biochemickú analýzu. Výsledky: Pri patologicko-anatomickej pitve parenchým žiadneho sledovaného orgánu nevykazoval známky patologického poškodenia, len na histologických preparátoch pochádzajúcich od jedincov vystavených teplote 38 stupňov C sa prejavilo výrazné poškodenie základných testikulárných štruktúr. Na obličkách sa vplyv dlhodobej hypertermie prejavil atrofickými zmenami (zmenšenie priemerov) funkčných štruktúr obličkového parenchýmu najmä u mláďat. V skupine dospelých zvierat sa zmeny týkali hlavne tubulov v I. etape pokusu a prejavili sa zhrubnutím epitelu. Teploty 34 stupňovC a 36 stupňov C nemali výraznejší vplyv na percentuálne zastúpenie obličkových teliesok, glomerulov a epitelu v obidvoch skupinách. Výrazné zmeny sa prejavili pri teplote prostredia 38 stupňov C a to poklesom percentuálneho zastúpenia glomerulov mláďat, čo súvisí so spomínanou atrofiou štruktúry. Na semenníkoch sa najvýraznejšie zmeny prejavili pri teplote 38 stupňov C a to preukazným zvýšením priemerov semenotvorných kanálikov, lumenu a preukazným znížením výšky epitelu v obidvoch skupinách a tiež poklesom percentuálneho zastúpenia semenotvorného epitelu, nárastom zastúpenia lumenu a väziva dospelých králikov aj mláďat. Negatívny vplyv hypertermie sa prejavil aj štatisticky preukaznou (P<0,001) prítomnosťou apoptoticky pozitívnych buniek, ktorých počet sa so stúpajúcou teplotou zvyšoval. Teplota 38°C mala negatívny dopad aj na štruktúru vaječníkov, ktorý sa prejavil najmä atrofiou folikulov. Pri In vitro analýze metódou MTT sme dokázali, že teplota 38 stupňov C (teplota inkubácie buniek), neznižovala viabilitu (životaschopnosť) adrenokarcinomových buniek. Pri stanovení biochemického statusu týchto buniek sme zaznamenali zmeny spôsobené sledovanou teplotou kultivácie pri hodnotení minerálneho profilu, ktoré sa prejavili signifikantným poklesom koncentrácie sodíka a vápnika. Pri hodnotení bielkovinového profilu vykazovala signifikantné zvýšenie len koncentrácia močoviny a zistili sme aj pokles koncentrácie glukózy. Záver: Na základe zistených výsledkov možno konštatovať, že teploty prostredia (34, 36, 38 stupňov C) pôsobiace počas 28 dní vyvolávajú procesy počas ktorých dochádza k zmenám mikromorfometrických parametrov základných štruktúr parenchymatóznych orgánov urogenitálneho systému.
Kľúčové slová:
obličky, vaječníky, semenníky, viabilita buniek, hypertermia, apoptóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene