Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Adriana Hlavinová, PhD.
Identifikačné číslo: 850
Univerzitný e-mail: adriana.hlavinova [at] uniag.sk
 
vedecko - výskumná zamestnankyňa - Katedra ochrany rastlín (FAPZ)

     
     
Záverečná práca     Publikácie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Chvostoskoky a chrobáky z čeľade Carabidae ako indikátory vedľajšieho vplyvu ochranných opatrení proti škodcom kukurice
Autor:
Pracovisko:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Chvostoskoky a chrobáky z čeľade Carabidae ako indikátory vedľajšieho vplyvu ochranných opatrení proti škodcom kukurice
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce bolo zistiť vplyv biotechnologických a chemických metód na reguláciu škodcov kukurice siatej na výskyt a abundanciu chvostoskokov a chrobákov z čeľade bystruškovité vyskytujúcich sa v epigeickej vrstve, zistiť populačnú dynamiku a druhové spektrum s dôrazom na analyzované druhy z čeľade Carabidae a rody z triedy Collembola. Počas rokov 2008 až 2010 sa metódou zemných pascí realizovali odbery pôdneho edafónu. Odbery boli realizované na lokalitách Borovce /N 48o57.3801' E 17o74.5862'/ a Dunajská Streda /N 47o99.1621' E 17o62.0652'/. V rokoch 2008 a 2009 na lokalite Borovce poľný pokus pozostával z 32 parciel, v ktorom bolo vysiatych 8 hybridov kukurice (MON 89034 × MON 88017, MON 89034, MON 88017, Conventional Parental - DKC 5143, Reference 1 -- CISKO, Reference 2 -- FORTIUS, Reference 3 - PR36D79, Reference 4 - MERIDIEN) náhodne rozmiestnených v 4 opakovaniach. Celkovo bolo na tejto lokalite zozbieraných 12 951 jedincov z čeľade bystruškovité (Carabidae) a 6171 jedincov z triedy chvostoskoky (Collembola). Medzi najpočetnejšie druhy chrobákov z čeľade bystruškovité vyskytujúce sa na ornej pôde v jednotlivých variantoch patrili druhy Pseudoophonus rufipes = Harpalus rufipes, Calathus fuscipes, Brachinus crepitans, Anchomenus dorsalis = Platynus dorsalis. Dominantným druhom bol Pseudoophonus rufipes ( De Geer, 1774). Druhý poľný pokus na lokalite Borovce v rokoch 2008 a 2009 pozostával z 28 parciel, ktorý bol rozdelený na 2 časti (2a, 2b). Obsahoval geneticky modifikované hybridy kukurice siatej odolné proti vijačke kukuričnej a varianty s chemickou ochranou proti škodcom (Force 1,5 G) a burinám (Merlin 750 WG) náhodne rozmiestnených v štyroch opakovaniach. Celkovo bolo na daných parceliach v lokalite Borovce v rokoch 2008 a 2009 zozbieraných 15997 jedincov z čeľade bystruškovité a 3321 jedincov z triedy chvostoskoky. Analyzovali sme štyri dominantné druhy z čeľade Carabidae - Pseudoophonus rufipes, Calathus fuscipes, Brachinus crepitans, Anchomenus dorsalis. Chemický pokus na lokalite Dunajská Streda v roku 2010 pozostával z 20 parciel, na ktorých boli varianty s geneticky modifikovanými hybridmi kukurice siatej a varianty s chemickou ochranou proti škodcom (Confidor 70 WG). Zozbieraný epigeický materiál bol tvorený predovšetkým dvoma základnými skupinami - čeľaď Carabidae a trieda Collembola, ktoré vykazovali dominantné zastúpenie. V priebehu vegetačného obdobia v danom roku na sledovanej lokalite bolo zozbieraných 920 jedincov z čeľade bystruškovité a 929 jedincov z triedy Collembola. Pseudoophonus rufipes patril medzi najpočetnejší druh vyskytujúci sa v danej lokalite s počtom jedincov 478. Populačnú dynamiku a druhové spektrum najpočetnejších druhov z čeľade Carabidae a triedy Collembola sme sledovali v rokoch 2009 a 2010 na vybraných lokalitách východného Slovenska (Záhor /N 48o62.3232' E 22o19.5537'/, Palín /N 48o65.7722' E 21o99.0157'/, Oborín /N 48o54.3267' E 21o88.3797'/) a západného Slovenska (Nitra-Krškany /N 48o21.4553' E 18o67.6114'/, Nitra-Kynek /N 48o31.6306' E 18o03.6364'/, Trnovec nad Váhom /N 48o14.721' 17o92.7178'/ a Klasov / N 48o27.669' E 18o25.4529'/v porastoch kukurice siatej, kde boli použité Bt a konvenčné hybridy odolné voči vijačke kukuričnej. Celkovo bolo na daných lokalitách zozbieraných 9624 jedincov z čeľade bystruškovité a 2461 jedincov z triedy Collembola. Na základe analýzy determinácie patrili k dominantným druhom Pseudoophonus rufipes, Calathus fuscipes, Brachinus crepitans a Anchomenus dorsalis. Najpočetnejším druhom bol Pseudoophonus rufipes, ktorého percentuálne zastúpenie za sledované vegetačné obdobie tvorilo hodnoty od 63,58% do 97,57%. Z triedy Collembola sme determinovali dva dominantné rody, rod Orchesella a rod Entomobrya. Štatistické vyhodnotenia preukázali, že nebol zistený žiadny vplyv Bt a konvenčných hybridov kukurice siatej na abundanciu sledovaných druhov Carabidae a rodov z triedy Collembola. Kombinácia použitých chemických prípravkov proti škodcom a burinám s geneticky modifikovanými hybridmi a konvenčnými hybridmi kukurice siatej nevykazovala žiadne vplyvy na výskyt a početnosť jednotlivých dominantných druhov chrobákov z čeľade Carabidae a rodov z triedy Collembola na vybraných pokusných lokalitách.
Kľúčové slová:
Carabidae, chvostoskoky, Collembola, GMO, bystruškovité, kukurica siata

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene