Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
Identifikačné číslo: 886
Univerzitný e-mail: marianna.schwarzova [at] uniag.sk
 
VŠ,DrSc./CSc./PhD. - Katedra výživy ľudí (FAPZ)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vplyv pitného režimu na výkonnosť športovcov
Autor: Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
Pracovisko: Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc.
Oponent 1:prof. MUDr. Oto Masár, PhD.
Oponent 2:doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Jaroslav Havlik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv pitného režimu na výkonnosť športovcov
Abstrakt:Úvod: Zachovanie hydratácie je najdôležitejší nutričný problém pri dlhotrvajúcich športových aktivitách. Cieľom práce bolo na základe vhodných metód zhodnotiť stav hydratácie v určitých záťažových situáciách pri daných hydratačných protokoloch. Metodika: Súbor pozostával zo 122 probandov (55 futbalistov, 33 volejbalistov, 16 basketbalistov, 18 študentov). Pred a po záťaži boli merané vybrané parametre bioelektrickej impedancie (BIA): celková telesná voda (kg, %), extracelulárna tekutina (kg, %), intracelulárna tekutina (kg, %), impedancia na 4 frekvenciách (5, 50, 100, 200 kHz). Výsledky:Z kompletného hodnotenia ukazovateľov hydratácie vo vybraných skupinách športovcov boli namerané hodnoty vyššie alebo sa blížiace k 60 % pre celkovú telesnú vodu, čo korešponduje s nízkym podielom tuku. Boli zaznamenané významné rozdiely medzi sledovanými skupinami. Percentuálny podiel celkovej telesnej vody bol zaznamenaný signifikantne najvyšší v skupine volejbalistov (p < 0,001). Z výsledkov vyplýva, že športovci boli dobre hydratovaní, študenti naopak nedostatočne. Pri skúmaní, ako ovplyvnila dĺžka zápasu stav hydratácie organizmu v skupine volejbalistov, bol zaznamenaný po 3-setovom zápase štatisticky významný nárast celkovej telesnej vody a po 5-setovom pokles (p < 0,05), čo kopírovalo zmenu telesnej hmotnosti, ktorá však nebola štatisticky významná. Potvrdila sa naša hypotéza, že impedancia predovšetkým pri frekvencii 50, 100 a 200 kHz je citlivejší ukazovateľ na zmenu hydratácie ako zmena telesnej hmotnosti. Prevalencia dehydratácie po záťaži, ktorá bola posudzovaná na základe zmeny telesnej hmotnosti a parametrov z bioelektrickej impedancie, nebola zistená. Bolo overované, či sú športovci schopní samostatnou reguláciou príjmu tekutín naplniť požiadavky vlastného organizmu v sťažených podmienkach tým, že im bol zabezpečený neobmedzený prístup k 3 druhom nápojov pre doplnenie tekutín počas tréningu s príjmom ad libitum. Použitím BIA metódy bolo preskúmané, ako táto skutočnosť ovplyvnila hydratáciu probandov. Signifikantne najvyšší príjem bol pozorovaný podľa predpokladu v skupine prijímajúcej iontový nápoj v množstve 1,45 +- 0,35 litra, najnižší v skupine s minerálnou vodou 0,88 +- 0,43 litra (p < 0,01). V žiadnej skupine nebola strata hmotnosti tak vysoká, aby boli straty telesnej hmotnosti vyhodnotené ako dehydratácia, čo hodnotíme pozitívne. Pripisujeme túto skutočnosť dobrej hydratácii pred záťažou, čo potvrdzujú aj hodnoty podielu celkovej telesnej vody, ktoré sa pohybovali v rozsahu od 63,85 +- 1,53 % do 64,20 +- 1,33 %. Hodnotil sa účinok neobmedzeného príjmu tekutín podľa slobodnej vôle probandov a reštrikcie príjmu tekutín na základe hydratačných markerov BIA metódy. Priemerná strata telesnej hmotnosti v skupine s obmedzeným príjmom tekutín bola vyššia 1,19 +- 1,37 kg oproti skupine s príjmom ad libitum, kde strata bola minimálna 0,2 +- 1,98 kg bez štatistickej významnosti medzi skupinami. Maximálny individuálny úbytok telesnej hmotnosti bol v skupine s neobmedzeným pitným režimom 2,3 % a v skupine s reštrikčným režimom 2,7 % bez štatistickej významnosti. Pri individuálnom hodnotení bola zistená u dvoch probandov (20 %) v skupine ad libitum strata telesnej hmotnosti vyššia ako 2 %, v skupine s obmedzeným príjmom u dvoch (20 %) strata väčšia ako 2 % a u troch (30 %) dokonca strata presahujúca 3 %. Potvrdila sa citlivosť nových markerov stavu hydratácie na pohyb telesných tekutín po záťaži. Pri porovnávaní rovníc pre predikciu stavu hydratácie sa potvrdila silná závislosť medzi BIA hodnotami nameranými Bodystatom QuadScan 4000 a predikovanými, ktoré boli o niečo vyššie. Publikované rovnice sa ukázali vhodnejšie pre skupinu športovcov ako študentov. Naše výsledky potvrdili len miernu závislosť medzi indexom impedancie a VO2max (r = 0,47; p < 0,001). Výkonnostné parametre vykazovali miernu závislosť s antropometrickými a bioimpedančnými ukazovateľmi. Futbalisti mali signifikantnú prevahu v sledovaných výkonnostných parametroch (p < 0,001) v porovnaní so skupinou volejbalistov. Môžeme predpokladať, že v porovnaní s volejbalistami mali v čase testovania lepšiu výkonnosť. Hodnota VO2max 47,19 +- 3,94 ml.kg-1.min-1 v skupine volejbalistov v porovnaní so skupinou futbalistov 57,59 +- 4,91 ml.kg-1 bola štatisticky preukazne nižšia (p < 0,001), výška tohto parametra u volejbalistov je porovnateľná s výkonnosťou bežnej populácie a nie je typická pre vrcholových športovcov, kde sú hodnoty na hranici 50 -- 60 ml.kg-1. Nízke hodnoty VO2max namerané v našej skupine volejbalistov môžu byť spôsobené nesprávnou optimalizáciou tréningového zaťaženia a/alebo krátkym trvaním tréningu. Záver: Výskum telesného zloženia nie je dôležitý len z hľadiska predikcie výkonu, ale aj pre popísanie zmien v predsúťažnej príprave. Individuálne limity budú predmetom ďalšieho skúmania. Použitá BIA metóda sa ukázala ako vhodný spôsob identifikácie stavu a zmien hydratácie. Zistené nízke hodnoty tukového tkaniva, vysoké hodnoty netukovej frakcie a celkovej telesnej vody indikujú potrebu diskusie o použitých predikčných rovniciach pre odhad celkového tuku, aktívnej hmoty a celkovej vody v tele a ich prípadné zmeny. Potvrdenie závislostí medzi citlivými parametrami ako impedancia na viacerých frekvenciách s markermi výkonnosti vyžaduje ďalšie skúmanie.
Kľúčové slová:dehydratácia , bioelektrická impedancia, netuková hmota, celková telesná voda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene