Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

     
Projekty
     
          Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Vrábľová
Stav kvality povrchových vôd v okrese Námestovo
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Mäsiarová
Stav kvality ovzdušia v okrese Prievidza
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Ragančoková
Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Rimavská Sobota
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
Hodnotenie kvality abiotických zložiek ŽP určeného okresu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Komjáthyová
Vplyv skládkovaných odpadov na ŽP
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jaroslav Bažík, PhD.
Ohrozenosť pôd účinkami veternej erózie vo Vojvodine
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika pôdy ako zložky životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sylvia Gažiová
Využitie geotermálnej energie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anežka Habarová
Stanovenie intenzity vodnej erózie v katastri obce Dulovce
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Emília Kacianová
Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Kováčová
Vplyv mestskej vegetácie na kvalitu životného prostredia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Obertová
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Partelová
Opatrenia na ochranu životného prostredia na skládke tuhého komunálneho odpadu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Júlia Stančevová
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Anton Zachar
Manažment Chráneného vtáčieho územia Tríbeč (Natura 2000)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Tomáš Urban, PhD.
Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice WEQ upravenej na podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tatiana Mäsiarová
Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Vrábľová
Návrh využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Sabína Osová
Program agreonvironmentálneho poľnohospodárstva v SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Grossová
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Horková
Lokality a druhy európskeho významu z hľadiska ochrany prírody v lokalite Nitra
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Bratislava
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Mesárošová
Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Šestáková
Manažment chránených území v lokalite obce Dúbravica
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sabína Ševčíková
Stav riešenia environmentálnych záťaží na hornej Nitre
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Veronika Švikruhová, PhD.
Analýza dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v podniku
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Mária Pavková Ďurišková
Eliminácia vplyvov starých environmentálnych záťaží
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emília Kacianová
MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Júlia Stančevová
MÚSES pre územie Malanta
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Zachar
Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Babčanová
Mapovanie environmentálnych záťaží v SR
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Bellerová
Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) v obci Žirany
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Pappová
Mapovanie mokradí v okrese Galanta
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Skočík
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jana Mániková
Eliminácia antropogénnych vplyvov na prírodné prostredie v CHKO Cerová vrchovina
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Viktória Boldišová
Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Nové Zámky
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Nitra
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kukučka
Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Hájniková
Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Krušinová
Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Viktor Varga, PhD.
Určenie intenzity veternej erózie využitím matematického modelovania
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Babčanová
Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Pappová
Program odpadového hospodárstva v meste Galanta
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Horniaková
Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry pre katastrálne územie Starý Tekov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Maroš Turčáni
Hodnotenie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Boris Vojtík
Vplyv jadrovej elektrárne na vybrané zložky životného prostredia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Krušinová
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Čentéšová
Veterná erózia pôdy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Erika Šterbáková
Zmapovanie rozptýlenej zelene ako podkladu pre vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability v konkrétnom území
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Turčáni
Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Dežerický
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nina Čentéšová
Charakteristika pôdnych zdrojov v katastrálnom území Lužianky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Simon Pleva
Zmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v konkrétnom katastrálnom území
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná