Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Identifikačné číslo: 1421
Univerzitný e-mail: 1421 [at] is.uniag.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI) - ukončené

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Vrábľová
Stav kvality povrchových vôd v okrese Námestovo
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Mäsiarová
Stav kvality ovzdušia v okrese Prievidza
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Ragančoková
Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Rimavská Sobota
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Drgoňová, PhD.
Hodnotenie kvality abiotických zložiek ŽP určeného okresu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Komjáthyová
Vplyv skládkovaných odpadov na ŽP
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Bažík, PhD.
Ohrozenosť pôd účinkami veternej erózie vo Vojvodine
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika pôdy ako zložky životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sylvia Gažiová
Využitie geotermálnej energie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anežka Habarová
Stanovenie intenzity vodnej erózie v katastri obce Dulovce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Emília Kacianová
Určenie ekologickej stability v katastrálnom území Ružomberka
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kováčová
Vplyv mestskej vegetácie na kvalitu životného prostredia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Obertová
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Partelová
Opatrenia na ochranu životného prostredia na skládke tuhého komunálneho odpadu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Stančevová
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Zachar
Manažment Chráneného vtáčieho územia Tríbeč (Natura 2000)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Urban, PhD.
Stanovenie intenzity veternej erózie pomocou matematického modelu - rovnice WEQ upravenej na podmienky Slovenska v katastrálnom území Močenok
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Eliaš
Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Mäsiarová
Vplyv znečisteného ovzdušia v okrese Prievidza na výnosy poľnohospodárskych plodín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Vrábľová
Návrh využitia poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Oravská Lesná
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Sabína Osová
Program agreonvironmentálneho poľnohospodárstva v SR
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Grossová
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v regióne Orava.
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Horková
Lokality a druhy európskeho významu z hľadiska ochrany prírody v lokalite Nitra
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Bratislava
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Mesárošová
Zmapovanie druhotnej (súčasnej) krajinnej štruktúry (DKŠ) na určitom území
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Šestáková
Manažment chránených území v lokalite obce Dúbravica
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabína Ševčíková
Stav riešenia environmentálnych záťaží na hornej Nitre
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Veronika Švikruhová, PhD.
Analýza dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v podniku
júl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Mária Pavková Ďurišková
Eliminácia vplyvov starých environmentálnych záťaží
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emília Kacianová
MÚSES pre katastrálne územie Ružomberok
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Stančevová
MÚSES pre územie Malanta
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Zachar
Aplikácia smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva v CHVÚ Tribeč
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Babčanová
Mapovanie environmentálnych záťaží v SR
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Bellerová
Mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) v obci Žirany
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Pappová
Mapovanie mokradí v okrese Galanta
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Skočík
Určenie intenzity veternej erózie pre konkrétne katastrálne územie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jana Mániková
Eliminácia antropogénnych vplyvov na prírodné prostredie v CHKO Cerová vrchovina
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktória Boldišová
Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Nové Zámky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Krippel
Zásobovanie vodou na území mesta Nitra
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kukučka
Posúdenie vplyvov vodného diela Sereď-Hlohovec na životné prostredie - zámer
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Hájniková
Vplyv závodu Slovnaft na životné prostredie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Krušinová
Využívanie a ochrana pôdneho fondu v k.ú. obce Kopčany
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Viktor Varga, PhD.
Určenie intenzity veternej erózie využitím matematického modelovania
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Babčanová
Charakteristika environmentálnej záťaže - skládka luženca v Seredi
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Molnárová
Určenie intenzity veternej erózie v katastrálnom území Šaľa
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Pappová
Program odpadového hospodárstva v meste Galanta
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Horniaková
Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry pre katastrálne územie Starý Tekov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Turčáni
Hodnotenie rozptýlenej zelene v katastrálnom území obce Dolná Súča
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Boris Vojtík
Vplyv jadrovej elektrárne na vybrané zložky životného prostredia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v procese posudzovania vplyvov na ŽP (EIA)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Krušinová
Návrh protieróznych opatrení voči účinkom veternej erózie v k.ú. Kopčany
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nina Čentéšová
Veterná erózia pôdy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Erika Šterbáková
Zmapovanie rozptýlenej zelene ako podkladu pre vypracovanie miestneho územného systému ekologickej stability v konkrétnom území
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Turčáni
Návrh MÚSES pre vybrané katastrálne územie
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Dežerický
Analýza vegetácie ako podklad pre vypracovanie MÚSES
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nina Čentéšová
Charakteristika pôdnych zdrojov v katastrálnom území Lužianky
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Simon Pleva
Zmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v konkrétnom katastrálnom území
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Simon Pleva
Zmapovanie rozptýlenej zelene pre spracovanie MÚSES v katastrálnom území Alekšince
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná