Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Identification number: 163
 
Lecturer - Department of Water Resources and Environmental Engineering (FZKI)

     
Graduate     Lesson
     
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tímea Baková
Kvalita vody štrkovísk v katastrálnom území Šurany
May 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Balážová
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
May 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Domagalová
Vodné hospodárstvo v obci Cabaj - Čápor
June 2017
Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Lucia Farkašová
Znečistenie povrchových vôd odpadmi
April 2021
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Fidermáková
Vodárenská nádrž Tichý Potok
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adrienn Gál
Vývoj imisií na Slovensku v priebehu rokov 1990 - 2013
May 2016
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Gmitter
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti v Nitrianskom kraji
June 2012Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Juraj Ivan
Vplyv meniacej sa klímy na kvalitu ovzdušia
April 2021
Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Kiko
Kvalita a monitoring ovzdušia vo vybranej lokalite
May 2021
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Kubis
Kvalita ozdušia v Európskej únii za posledných 10 rokov
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Kucharík
Vodný režim povrchovej vody vodného toku Podlužianka
May 2018
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Lacušková
Vodné hospodárstvo na Slovensku v priebehu rokov 2003 a 2010
April 2014
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriela Lojanová
Vodárenská nádrž Starina
May 2017Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Orihel
Posudzovanie účinkov exhalátov na poľnohospodársku výrobu
April 2021
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Palcútová
Ekonomická škoda v imisne zaťaženej oblasti okres Komárno
June 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mária Pažická
Vplyv ochrany vodárenských zdrojov na poľnohospodársku výrobu
May 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnice
May 2018
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnici
May 2017
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Soldánová
Vodné hospodárstvo v Banskej Štiavnici - banskoštiavnické tajchy
April 2014
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Nikoleta Študencová
Kvantitatívny a kvalitatívny monitoring povodia Váhu v meniacej sa klíme
April 2021
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Trenčíková
Ekonomické škody spôsobené imisiami
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Erika Vachová
Ekonomické škody vo vybranej imisnej oblasti - podľa bydliska študenta
June 2012
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Babóšová
Prevádzkové podmienky vybudovanej ČOV Sládkovičovo
May 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Balážová
Environmentalistika v odpadovom hospodárstve
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Belianský
Revitalizácia súčasného stavu vodnej nádrže Veľké Uherce
April 2015Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Borza
Náhrada škody spôsobená imisiami vplyvom Elektrární Vojany
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Cudráková
Vývoj kvality ovzdušia v Žilinskom kraji
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Danko
Hodnotenie stavu a funkčnosti malej vodnej nádrže Slepčany
May 2016Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Fidermáková
Vodárenská nádrž Tichý Potok a zdroje vody
April 2018
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Fraňo
Hodnotenie malej vodnej nádrže Prusy
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Martina Fúsková
Majetková ujma v ochranných pásmach vodných zdrojov v obci Podhorany
May 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrienn Gál
Vplyv skládok odpadu na kvalitu ovzdušia
April 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Habánová
Zhodnotenie prevádzkových parametrov čistiarne odpadových vôd v Šali
May 2012Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Eva Homolová
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Svätuša
May 2012
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Homolová
Stanovenie všobecnej hodnoty pozemkov v katastrálnom území Lehôtka pod Brehmi
May 2012Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Horniaková
Vplyv dopravy na kvalitu ovzdušia v okrese Levice
April 2020Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Silvia Hozlárová
Vplyv povodia na kvalitu vody v malej vodnej nádrži Kučišdorfská
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Chládek
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Kráľov Brod
May 2015
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jozef Kubis
Vplyv spaľovne odpadu na kvalitu ovzdušia
April 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Kucharík
Návrh protipovodňových opatrení pre zvýšenú aktivitu vodného toku Podlužianka
April 2020
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Lacušková
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v mikroregióne Radošinka
May 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Lojanová
Kvalita a kvantita vody vo vodárenskej nádrži Starina
April 2019
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Machovič
Náhrada škôd spôsobená imisiami v hospodáriacich družstvách Koš a Horná Nitra
May 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Olšáková
Prevádzkové podmienky vodohospodárskej infraštruktúry obce Mojmírovce
May 2015Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Palcútová
Posúdenie emisnej situácie v spádovej oblasti okresu Komárno
May 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Jozef Remeselník
Kvalita vody a znečisťovanie vôd v okolí Banskej Štiavnici
April 2020Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Remeselník
Zhodnotenie kvality povrchových a podzemných vôd v mikropovodí Sikenica
April 2020
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Slováková
Ekonomické škody vplyvom imisií v Nitrianskom kraji - analýza parametrov
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Stanček
Ekonomické škody spôsobené imisiami
May 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Vachová
Ekonomické škody vplyvom imisií v okrese Nové Zámky
May 2014
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress