Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

     
Lesson
     
Projects     Publications
     
Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Utilisation of the best available techniques in technological and technical modernisation in selected farms
Written by (author):
Ing. Daniela Kadlecová
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie najlepších dostupných techník pri technologicko-technickej modernizácii vo vybraných chovoch zvierat.
Summary:
Znečisťovanie zložiek životného prostredia zapríčinené rôznymi aktivitami človeka prebieha už veľmi dlho. Stupňovanie týchto procesov v posledných desaťročiach ohrozuje a viditeľne ničí najmä najcitlivejšie - biologické zložky krajiny a negatívne ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľstva. Svetová živočíšna výroba je hlavným zdrojom emisií skleníkových plynov a môže byť považovaná za väčšieho prispievateľa globálneho otepľovania ako doprava. Emisie zo živočíšnej výroby sa pravdepodobne budú zvyšovať. Súčasne s expandovaním ekonomík rozvojových krajín sa bude zvyšovať dopyt po mäse a produkcia skleníkových plynov zo živočíšnej výroby sa podľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) stane ešte väčším problémom. V dôsledku uvedených skutočností bolo nutné prijať rad opatrení, ktoré významne znížia nepriaznivé vplyvy globalizácie a jednotlivých výrobných rezortov na životné prostredie. Smernica Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania je jedným z najdôležitejších legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Predstavuje zlom v prístupe k ochrane životného prostredia. Hlavnou úlohou pri ochrane životného prostredia je používanie najlepších dostupných techník (BAT), z hľadiska optimálnej ochrany životného prostredia ako celku. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vybrané poľnohospodárske podniky z pohľadu integrovanej prevencii a kontroly znečisťovania a BAT techník. Pozornosť sa zameriava hlavne na modernizáciu fariem a uplatňovanie nových technológií a inovácií.
Key words:
ochrana životného prostredia, najlepšie dostupné techniky BAT, IPPC

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited