Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Professor - Department of building equipment and technology safety (TF)

     
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Analysis of noise in cattle farming at various technological solution of milking devices
Written by (author):
Ing. Martin Pšenka, PhD.
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jan Brouček, DrSc.
Opponent 2:doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.
Opponent 3:
doc. RNDr. Petr Bartoš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza hluku v chove hovädzieho dobytka pri rôznom technologickom riešení dojacích zariadení
Summary:
Dizertačná práca sa zameriava na zhodnotenie hlučnosti dojacích systémov pri ich rôznom technologickom riešení v chovoch hovädzieho dobytka. V práci sa zaoberáme rybinovými, tandemovými, paralelnými a kruhovými dojárňami, systémami automatického dojenia a systémami dojenia do potrubia pri ustajnení s priväzovaním a zhodnoteniu ich hlučnosti, vzhľadom k obsluhe týchto systémov, ako aj vzhľadom k samotným zvieratám (dojniciam). V úvodnej časti práce sa venujeme stručnému prehľadu o problematike hluku, vplyvu na organizmus človeka a zvierat a problematike technologického riešenia dojacích zariadení. V experimentálnej časti sa venujeme meraniam, ktoré sme uskutočnili na 20 farmách s chovom hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka na území Slovenska, Českej republiky a Fínska. Na meranie hlučnosti bol použitý analyzátor zvuku Brüel&Kjaer typ 2270 a osobný Hlukový dozimeter 3M EG4 D. Namerané hodnoty sme spracovali v štyroch častiach, a to ako porovnanie jednotlivých systémov z hľadiska hlučnosti, analýzou hlučnosti podľa vybraných frekvencií, posúdením hlukovej expozície obsluhy dojární pomocou hlukového dozimetra a porovnaním hlučnosti najhlučnejších strojových mechanizmov v dojacích systémoch, vývev. Namerané hodnoty hlučnosti sme porovnávali s výsledkami výskumu iných autorov. Z nameraných hodnôt boli následne počítané hladiny hodnôt teoretickej normalizovanej hlukovej expozície pracovníka počas zmeny podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/10/ES a porovnané s akčnými hodnotami a limitnou hodnotou hlukovej expozície uvedenou v tomto predpise, ktorý je platný v celom Európskom spoločenstve. Rôzne technologické riešenia dojacích systémov boli porovnané vzájomne.
Key words:
hluková expozícia, frekvenčná analýza, výveva, dojacie zariadenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited