Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba
     
     
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Analýza hluku v chove hovädzieho dobytka pri rôznom technologickom riešení dojacích zariadení
Autor:
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.
Oponent 3:
doc. RNDr. Petr Bartoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza hluku v chove hovädzieho dobytka pri rôznom technologickom riešení dojacích zariadení
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zameriava na zhodnotenie hlučnosti dojacích systémov pri ich rôznom technologickom riešení v chovoch hovädzieho dobytka. V práci sa zaoberáme rybinovými, tandemovými, paralelnými a kruhovými dojárňami, systémami automatického dojenia a systémami dojenia do potrubia pri ustajnení s priväzovaním a zhodnoteniu ich hlučnosti, vzhľadom k obsluhe týchto systémov, ako aj vzhľadom k samotným zvieratám (dojniciam). V úvodnej časti práce sa venujeme stručnému prehľadu o problematike hluku, vplyvu na organizmus človeka a zvierat a problematike technologického riešenia dojacích zariadení. V experimentálnej časti sa venujeme meraniam, ktoré sme uskutočnili na 20 farmách s chovom hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka na území Slovenska, Českej republiky a Fínska. Na meranie hlučnosti bol použitý analyzátor zvuku Brüel&Kjaer typ 2270 a osobný Hlukový dozimeter 3M EG4 D. Namerané hodnoty sme spracovali v štyroch častiach, a to ako porovnanie jednotlivých systémov z hľadiska hlučnosti, analýzou hlučnosti podľa vybraných frekvencií, posúdením hlukovej expozície obsluhy dojární pomocou hlukového dozimetra a porovnaním hlučnosti najhlučnejších strojových mechanizmov v dojacích systémoch, vývev. Namerané hodnoty hlučnosti sme porovnávali s výsledkami výskumu iných autorov. Z nameraných hodnôt boli následne počítané hladiny hodnôt teoretickej normalizovanej hlukovej expozície pracovníka počas zmeny podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/10/ES a porovnané s akčnými hodnotami a limitnou hodnotou hlukovej expozície uvedenou v tomto predpise, ktorý je platný v celom Európskom spoločenstve. Rôzne technologické riešenia dojacích systémov boli porovnané vzájomne.
Kľúčové slová:hluková expozícia, frekvenčná analýza, výveva, dojacie zariadenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene